Beszámolók

Beszámoló félévi értekezletről a JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolglatnál

2016. február 1-jén tartotta meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat félévi összesítő, az elvégzett feladatokat áttekintő és a második félévre körvonalazódó hangsúlyokat megállapító értekezletét.

A tagintézmények és a tagintézményi telephelyek már január utolsó hetében megtartották saját félévi értekezletüket, teljes munkatársi közösség jelenlétében. Itt meghallgatták a tagintézmény-igazgató1k teljes tagintézményre vonatkozó beszámolóit, hozzászólásokat, véleményeket fogalmazhattak meg, a kész beszámolókat kiegészíthették, majd elfogadták azokat. A már elfogadott tagintézményi/telephelyi beszámolók alapján készült el a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Intézményének összesített beszámolója.

2A rendezvényt Csibi Enikő főigazgató nyitotta meg, köszöntötte a jelenlévőket. Örömét fejezte ki, mivel a rendezvényt megtisztelte jelenlétével a Fenntartó képviseletében Dr. Takács Orsolya, a Szolnoki KLIK Pedagógiai Szakszolgálati Szakreferense.3

4A főigazgató a továbbiakban ismertette a rendezvény programját, mely előre ismertetett forgatókönyv alapján, zökkenőmentesen zajlott.

 

 

A félévi beszámolók sorát a munkaközösség vezetők indították. 5Közöttük – a jogszabály szerinti felsorolásban elsőként – a megyei korai fejlesztést, oktatást és gondozást összesítő munkaközösség vezetője, Béres Lászlóné gyógypedagógus számolt be. Beszélt a tanévnyitás kezdeti nehézségeiről, a színvonalas műhelyfoglalkozásokról, azok magas létszámú látogatottságáról és a korai fejlesztésben dolgozó szakemberek szakmai elhivatottságáról. Új munkaközösség vezetőként nagy lendülettel és a rá jellemző szakmai igényességgel tevékenykedik a szakterületen.

6Pásztor Tiborné Parádi Emőke gyógypedagógiai tanár, logopédus, a logopédiai munkaközösség vezetőjének beszámolója a munkaközösségi vezetői munkásságával szoros összhangban, rendkívül igényes, szakszerű volt, melyben egyensúly jellemezte a szakmai elvárásoknak való szigorú megfelelési célt a kollégák belső, korszerű és a szakterület legaktuálisabb információt megosztó továbbképzésének belső igényével. Munkaközösség-vezető Asszony beszámolójában méltatta a munkaközösségi foglalkozások magas látogatottságát, a kollégák aktivitását ezeken az együttléteken, a kiváló szakmai színvonalú előadások tartását, azaz a munkaközösség belső továbbképzési funkcióját.

7A beszámolók sorában a nevelési tanácsadás feladatait végző munkaközösség következett, Barna Nelli munkaközösség vezető/klinikai szakpszichológus személyében. Prezentációja és beszámolója gondolatébresztő volt, széles látókört és szakmai kreativitást, valamint a feladatba vetett erős hitet tükrözte. Barna Nelli munkája révén a nevelési tanácsadás munkaközösség új lendületet vett, ezt tükrözi a foglalkozások magas létszámú látogatottsága és a munkaközösségi tagok pozitív értékelése.

8Czagány Bernadett tanácsadó szakpszichológus a szakértői bizottsági tevékenységet irányító munkaközösség vezetőjeként rövid, tömör, velős beszámolót tartott a munkaközösség félévi tevékenységéről. Méltatta a munkaközösségi tagok aktivitását a foglalkozásokon, a magas részvételi arányt, illetve azt, hogy a megyei szakértői bizottság koordinációs útmutatásait a tagintézmények szakértői tevékenységében igazolni látja. Elmondta, hogy a szakértői bizottsági tevékenység jogszabály által legszorosabban körülhatárolt szakszolgálati ellátási forma, melynek szigorú nyomon követése a munkaközösség alapfeladata, de büszke arra, hogy e feladatának kiválóan megfelel.

9A lelkes, lendületes Szabó Anita pszichológus, az óvoda és iskolapszichológiai munkaközösség vezetőjeként komplex beszámolót tartott. Elmondta, hogy az iskolapszichológiai tevékenység Jász-Nagykun-Szolnok Megyében – Szolnok városán kívül – igen csekély arányban valósul meg, csupán néhány középiskolában és óvodában. Szolnok városban az aktív pszichológus létszám függvényében az Intézmény nagy energiákat fektet az iskolapszichológiai ellátás megvalósításába. A munkaközösségi tevékenység azonban a leírtaknál gazdagabb, mivel a munkaközösség vezető aktív résztvevője az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis rendezvényeinek, és az ott szerzett információk szakemberek felé történő továbbításával egyfajta sajátos módszertani továbbképzési fórumként is működteti a munkaközösséget.

10Császár István tehetségkoordinátor, pedagógus, a kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók ellátását biztosító munkaközösség vezetőjeként az első félév során megtapasztalt munkaszervezési nehézségekről és jelentős szakmai sikerekről számolt be. A munkaközösség a pályaválasztási tanácsadás munkaközösséggel karöltve aktívan részt vállal a tehetség azonosításban és fejlesztésben. A munkaközösség vezető koordinációs feladatokat is végez, alapfeladatként látva el a tagintézményi tehetségfejlesztő szakemberek szakterületi irányítását. A munkaközösség nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati tudásra, a megyén belüli és megyén kívüli tapasztalatcserék szervezésére, hogy a sokféle és sokrétű tapasztalat és tudás aktív, alkalmazható tudásként beépülhessen tehetséggondozóink mindennapi szakterületi tevékenységébe.

11A gyógytestnevelés munkaközösség irányítója Lazányi Józsefné gyógytestnevelő tanár beszámolójában kiemelte a rendszeres munkaközösségi foglalkozások mellett az érdekes és a kollégák számára rendkívül hasznosaknak tartott bemutató órákat, ahol módszer specifikus „továbbképzés” is megvalósul. A kollégák pozitív visszajelzései alapján a munkaközösség tevékenységét a második félévben is hasonló módon kívánja megszervezni, ez által a kellemes együttléten túl a munkaközösségi tagok módszertani repertoárjának bővítését is célozza.

12Az Intézményi Önértékelési Csoport (IÖCS) vezetője Szabó Ildikó gyógypedagógus a csoport kialakításának kezdeti nehézségeiről, az IÖCS program elkészítésének problémáiról, majd sikereiről, az IÖCS dokumentumok „megszületésének” elhúzódó, ám de sikeres voltáról és a nagy csoport kiváló hangulatú, hatékony és eredményes együttműködéséről számolt be, a tőle megszokott derűvel és kiváló szakmaisággal.

13Végül, de nem utolsó sorban a munkaközösségek beszámolóit az Intézmény Közalkalmazotti Tanácsának elnöke, Matuszkáné Barta Mária beszámolója zárta. Elnök Asszony prezentációjában ismertette a Közalkalmazotti Tanács működésének jogi hátterét, ügyrendjét, a tevékenységének kereteit, lehetőségeit és akadályait. A tanács tagjainak tevékenységét méltatva számolt be a rendszeres találkozókon felmutatott aktivitásról, a hatékonyság, mint motiváló tényező szem előtt tartásáról és az információs bázisként való működés lehetőségéről. A Közalkalmazott Tanács havi rendszerességgel készített kiadványa, a „Ká Té Té 5” kiváló tájékoztatási formává nőtte ki magát az Intézmény minden dolgozója számára.

14Az előre ismertetett forgatókönyv alapján a beszámolók sorát Barnáné Pintér Gizella általános főigazgató-helyettes, bizottságvezető folytatta. A szakember beszámolt a félév szakmai munkájáról, az alap-, a kiegészítő és a hivatalból indított felülvizsgálatok aktuális állapotáról, mely a második félév feladatainak kiindulási pontját képezi. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a Megyei Szakértői Bizottság erőssége a jogszabály által meghatározott határidők szigorú tartása, illetve a szakszerű és jogszerű szakértői vélemények készítése, valamint a kiváló kapcsolat a megye köznevelési intézményeivel. Nehézségként a szakember fluktuációt emelte ki.

15Kondor Elek pedagógus, a Megyei Pályaválasztási Munkacsoport vezetője beszámolójában a tevékenység szakszolgálati területen való ujjá éledéséről beszélt. Elmondta, hogy a háromtagú munkacsoport tagjai a feladatellátáshoz szükséges képzettséggel rendelkező szakemberek, akik a pályaválasztási protokoll előírásainak messzemenő szem előtt tartásával, szakmai igényességgel, motiváltan végzik feladatukat. Tekintettel arra, hogy a Székhelyintézményben nincs megfelelő infrastruktúra a pályaválasztási tanácsadás csoportos megvalósításához (számítógépes terem), így a munkacsoport tagjai a hét négy napján folyamatosan utaznak és tevékenységüket a helyszíneken, általános és középiskolákban fejtik ki. A munkacsoport tudatosan tervez, első félévben az általános iskolák 8. osztályait, a középiskolák 11-12. osztályait célozzák. Törekedtek a félévi munkaterv megvalósítása során a megye teljes lefedésére, és jó úton járnak a megvalósításban.

16A tagintézmény vezetők beszámolók sorát Koczka Csabáné gyógypedagógus kezdte, a Jászberényi Tagintézmény Jászapáti Telephely vezetője. Beszámolójában részletezte az új telephely indításának megélt nehézségeit, melyeket a kialakuló jó team és az újonnan alkalmazott kollégák kiváló szakmai felkészültsége és sokrétű szakmai tapasztalata kompenzál. Azt is hangsúlyozta, hogy természetesen az új kollégák számára az irányvonalak kijelölésében a régiek szaktudása felbecsülhetetlen érték.

17Az agilis és logopédiai szaktudásában biztos alapokon működő tagintézmény-igazgató, Bartusné Major Ágnes, Jászberényi Tagintézmény vezetője beszámolóját saját, megélt bizonytalanságainak ecsetelésével kezdte. Vezetői munkájának sikerét mosolyt fakasztó hasonlattal, igen érzékletesen illusztrálta. Saját példáját tanítványa helyzetével tette párhuzamba, aki rácsodálkozva saját rajzára kijelentette: „Jé, nem is tudtam, hogy ilyet is tudok!” A tagintézmény-igazgató „ilyet is tud”, irányításával a Jászberényi Tagintézmény sokrétű, felpezsdült szakmai életet él, a szakértői vélemények jogszerűek és szakszerűek, a terápiák mozgalmasak, sikeresek, hatékonyak. A tagintézmény a pályázatok készítésében is aktív részt vállal.

18Zsoldos Erzsébet gyógypedagógiai tanár, logopédus, a Karcagi Tagintézmény igazgatója beszámolójában arról beszélt, hogy a jelen félév sikeres működéséhez a múlt tanév alapozása nagymértékben hozzájárult. A nehézségek között a pszichológus-szakember hiányt említette, illetve a logopédusok jelentős leterhelését, tekintve, hogy a Karcagi Tankerületben igen magas a beszédhibás gyermekpopuláció létszáma. Beszámolt még az infrastruktúra hiányosságairól, az internet hozzáférés esetenkénti korlátozottságáról, az eszközhiányról, ugyanakkor lelkesen beszélt a motivált kollégák kiváló eredményeiről a diagnosztika, a terápia és a minősítések vonatkozásában. A tagintézmény a pályázatok készítésében is aktív részt vállal.

19A Kunszentmártoni Tagintézmény új vezetője, Imréné Cselóczki Andrea gyógypedagógus, a tagintézmény működésének jó alapjairól, és a kiváló alapokon nyugvó szakszerű és hatékony, a határidőket és a szakmai paramétereket maximálisan betartó és betartató működésről számolt be. Beszélt ugyanakkor a pszichológus szakember hiányról, a logopédusok terheltségéről, de a team tagok összetartásáról, egymás támogatásáról is, mely a jó hangulatban és az elvárásokat messzemenően szem előtt tartó működésben ölt testet.

20Bencsik Mária Bernadett pszichológus-logopédus, a Mezőtúri Tagintézmény igazgatója beszámolójából sütött a hivatástudat és a szeretet. A tagintézmény egy korábban teljesen kopár, fakó épületrészből egy gyönyörű, színes, gyermekközpontú, de a felnőtteket is gyönyörködtető helyszínt varázsolt, saját erőből. Mindez a kollégák elhivatottságát igazolja. A tagintézmény dolgozói a szakmai alapdokumentumban meghatározott összes pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátják (az óvoda- és iskolapszichológiai tevékenység kivételével), végzik a munkát a protokollok, a folyamatleírások és a jogszabály által meghatározott módon, jó hangulatban, igyekezettel. A tagintézmény a pályázatok készítésében is aktív részt vállal.

21A Szolnoki Tagintézmény igazgatója, Gleviczky Marianna gyógypedagógiai tanár-logopédus, félévi beszámolójában az emberközpontú tagintézményi kapcsolatokat és működést emelte ki, a szakszerűséget és jogszerűséget, mint értéket ezt követően definiálta. Beszámolója rendkívül magas esetszámról, és a távozó pszichológusok magas száma miatti magas egyéni terhelésről, de mindezek ellenére a teljesítés igényéről és elhivatottságról szólt. A tagintézményben munkacsoportok működnek, melyek vezetői aktív részesei a tagintézmény munkaszervezésének, megvalósításának, szakmai sikernek.

22Bogdán Evelin pedagógus-gyógypedagógus-logopédus, a Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephely vezetője meleg hangú beszámolójában a félév sikereként a team kialakítását, az együttműködés saját koncepción alapuló építését, illetve az illetékességi területen működő intézményekkel való jó kapcsolat alapozását és továbbfejlesztését nevesítette. Nagy büszkeséggel számolt be arról, hogy a kis team a kis területen kiváló, a partnerek igényeit messzemenően kielégítő munkát végez, melyhez a munkakörülmények javítását, a vizsgáló és terápiás szobák szépítését és a működtető Önkormányzattal való kiváló kapcsolat létesítését csatolta. A tagintézmény a pályázatok készítésében is aktív részt vállal.

23A Tiszafüredi Tagintézmény igazgatója, Bukta Henrietta klinikai szakpszichológus beszámolója szakmai alázatot tükrözött. A vezető a tőle megszokott igényességgel számolt be a tagintézmény minden jogszabályban meghatározott területen elvégzett munkájáról, jelentős hangsúlyt fektetve a tagintézményben dolgozó szakemberek felkészültségére és szakmai hitére. Nehézségként az eszközhiányt és a pszichológus szakember hiányt említette, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a második félévben új dolgozókkal gyarapodjon a tagintézmény. Nagy energiákat fektet az új munkavállalók felkutatásába, a tankerületi feladatellátás színvonalának biztosítása érdekében.

24Szabó Judit gyógypedagógus, a Törökszentmiklósi Tagintézmény igazgatója a félévi munkát sikeresnek értékelte. A tagintézmény az illetékességi területén szakszerűen és jogszerűen fejti ki tevékenységét, várakozó listás kliensük alig van, a határidőket tudják tartani, a köznevelési intézmények a szakszolgálat munkájával elégedettek. Arról is beszámolt, hogy a tagintézmény munkaközössége jó, a szakmai és emberi kapcsolatok erősek, és ezt tartja az eredményes munkavégzés kulcsának. Nehézségei az eszközhiányból fakadnak, ugyanakkor a működési helyükön a vizsgáló és terápiás helyiségek száma sem elegendő.

 

25Szabó Ildikó gyógypedagógus, a Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely vezetője eredményesnek, de rendkívül nehéznek értékeli a lezárt félévet. A telephely dolgozói közül két szakember tartósan távol van (GYES), a helyettesítésük viszont csak részben megoldott. A „csonka” team ugyanakkor rendkívül nagy erőfeszítéseket tett, hogy az elvárásokat teljesítse, és a nagy befektetett energia gyümölcsözőnek bizonyult. Nehézségeik az infrastruktúra hiányosságaiból, eszközhiányból és a szakemberek helyettesítésének problémájából adódnak össze.

 

26Végül az értekezlet résztvevői meghallgathatták a Főigazgatóság összegző beszámolóit. Barnáné Pintér Gizella általános főigazgató-helyettes a 2015/2016. tanév I. félévének végéig Székhelyintézmény vezető beszélt általános feladatainak megvalósulásáról, így különös tekintettel a munkavédelmi-tűzvédelmi megyei feladatokról, illetve az INYR megyei kivitelezési és ellenőrzési feladatairól. Megfogalmazta, hogy a tanév második félévében nagyobb hangsúlyt fektet majd az ellenőrzési feladatokra. A Székhelyintézmény vonatkozásában beszámolt a Pályaválasztási Munkacsoport irányításáról és a Főigazgatóságon dolgozó munkatársak tevékenységének koordinálásáról.

27Kovácsné Bögödi Beáta szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes sokrétű és gazdag beszámolót készített. Beszélt a rendszeresen szervezett és látogatott munkaközösségi értekezletek kimagasló szakmai értékéről, méltatta a magas megjelenési arányt, a munkaközösségi tagok aktivitását és a tapasztalatcserék hasznosíthatóságát. Beszámolójában még kitért a humánerőforrás gazdálkodásra, szólt a sikerekről, debeszélt a pszichológus és logopédus szakemberek pótlásának súlyos nehézségeiről, kihangsúlyozva, hogy ez nem helyi sajátosság, rendszerszintű a probléma. Megoldási javaslatai között a helyi, egyéb intézményekben foglalkoztatott szakemberek felkutatását és az ügynek való megnyerését, az azonnali álláshirdetések közlését és az egyetemeken, főiskolákon való félhivatalos hirdetéseket említette. Az intézmény által benyújtott sikeres és sikertelen pályázatokról is beszámolt, természetesen a hangsúlyt a sikeresekre tette, hiszen azok képezik az alapját a második félév tevékenység-kibontásának, különös tekintettel a tehetséggondozásra és a korai fejlesztés területére.

28Végezetül Csibi Enikő főigazgató ismertette a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat félévi összegző beszámolóját, melyet a tagintézményi adatok összesítéséből, sikereik és nehézségeik összegzéséből, az éves munkaterv félévre vonatkoztatott eredményeinek átvizsgálásából készített. Méltatta a működés egységességét, mely még bár nem teljes, de hatalmas lépéseket tettek meg ez irányba a tagintézmények, úgy a határidők tartása, a szakértői vélemények külalakja és belső tartalmai, mint a szakmai levelezés és a munkavégzés dokumentálása tekintetében. Beszélt az esztétikus, információban rendkívül gazdag, külső-belső továbbképző fórumként is működő, majdnem naprakész funkcionális Honlapról, a félév során lezajlott sikeres minősítési eljárásokról, a rendkívül magas létszámot mozgató szakmai továbbképzési arányról, a működés költséghatékonyságáról és az egyre gazdagodó szakmai és emberi kapcsolatokról, Intézményen belül. Elmondta, hogy a munkatársak az „Ők és Mi” állapotából már a „Mi” állapotába léptek, melyet számos munkafázisban tetten ért. Nagy büszkeséggel és örömmel számolt be az általa végzett a szakértői tevékenység területét érintő helyszíni ellenőrzésekről, melyek pozitív eredménnyel zárultak: A szervezet az egységes működés fázisába lépett. Mindösszesen egyetlen helyen készült hibajavításra vonatkozó jegyzőkönyv, csekély korrekciós elvárással, és ezt az elvárások következetességének és a vezetőtársak pozitív attitűdjének tudja be. Az eszközök hiányosságai is sorra kerültek beszámolójában, de reményét fejezte ki, hogy a 2016. évi költségvetés lehetőséget adhat a mértékletes, a prioritásokat szem előtt tartó hiánypótlásra.

Végezetül a Főigazgató megköszönte az igazgatótanács minden tagjának félévi munkáját, melynek eredményessége az Intézmény Küldetésnyilatkozatával szorosan összecseng. Zárszóban méltatta minden munkatárs erőfeszítését, akik egyemberként Weöres Sándor fennkölt gondolatai szerint munkálkodtak, a Fenntartó, a köznevelés intézményei, a szülők és kis klienseink érdekében.

“Egyetlen parancs van, a többi csak tanács:
igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”
(Weöres Sándor)