Munkatársaink

Csibi Enikő

főigazgató

1980-ban fejeztem be tanulmányaimat a Székelyudvarhelyi Tanítóképzőben, majd ezt követően, 1980-1991. között magyar tanítási nyelvű általános iskolai tanítóként dolgoztam Gyergyószentmiklóson. 1991 márciusától élek családommal Magyarországon, Szolnokon. Voltam osztályfőnök – gyógypedagógus, gyógypedagógiai intézményben, majd a Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságban dolgoztam, vezető helyettesként, majd annak vezetőjeként. A bizottságvezetői feladataim 2011-2013. között a Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettesi feladataival bővültek ki, így nemcsak a Bizottság, de a Megyei Nevelési Tanácsadó munkájáért is feleltem. Szakmai munkásságomat a folyamatos tanulás és önképzés jellemezte, úgy Erdélyben, mint Magyarországon: véglegesítő vizsga (1983), Tanítói II. fokozati vizsga (1990), gyógypedagógiai tanári oklevél (2000), oligofrénpedagógia – logopédia szakon, tanügyigazgatás és minőségbiztosítás szakvizsga (2005), MA fokozat az ELTE-n,  végül második szakvizsga közoktatás vezetői szakon, 2013.  A folyamatos tanulás mellett foglalkoztam az IPR-rel, a Holland Belső Gondozói Rendszerrel, kidolgoztam több akkreditált pedagógus képzési anyagot a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók együttnevelése témakörben, számos Pedagógiai Intézet által szervezett tanfolyam és pedagógus továbbképzés előadója/trénere voltam, folyamatosan foglalkoztam tanulási zavarral, beszéd- és értelmi fogyatékos gyermekek/tanulók rehabilitációs ellátásával, óraadó tanára voltam a Jászberényi és a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolának, felnőttképzés, szakvizsgás képzés szakterületeken. 2000-től közoktatási szakértői, 2005-től az FSZK-nál belső szakértő, 2012-től pedig bekapcsolódtam a tanfelügyeleti és minősítő szakértői rendszer kialakításába, képző-trénerként és vizsgáztatóként. 2013. január 1-jétől vagyok mesterpedagógus, tanfelügyeleti és pedagógus minősítési szakértő.

A pedagógiai szakszolgálat főigazgatói feladata szakmai karrierem legfontosabb, egyben legnehezebb állomása. Dolgozom a szervezet, és azon belül minden egyes egyén érdekében. Igyekszem megteremteni a jó szakmai munka feltételeit, támogatni az egyéni karriertervek megvalósulását, mert csak akkor lehetek viszonylag nyugodt, ha munkatársaim – végzettségtől függetlenül – elégedettek. Erre törekszem, vezetői tevékenységem minden percét e cél keretezi, és célom érdekében sem idővel, sem energiával nem takarékoskodom, megszerzett tudásom legjavát igyekszem mozgósítani az Intézmény prosperálása érdekében!

“Végzem, amit végeznem kell, amit végeznem jó és illő, mert a bennem lévő nyugalomérzés igazolja, hogy helyes úton járok…” (Wass Albert)

Ungi Marianna

szakvizsgázott gyógypedagógus, tanulásban/értelmileg akadályozottak-látássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár
Megyei Szakértői Bizottság – vezető, általános főigazgató-helyettes

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságánál dolgozom gyógypedagógusként 2002. április 1. óta. Ezt megelőzően az oligofrén-tiflopedagógia szakos gyógypedagógiai tanári oklevél megszerzése után Monoron dolgoztam gyógypedagógiai tanárként. Majd 2001-ben Szolnokra költözésem után, alig félévet töltöttem el a Liget Úti Általános Iskola foglalkoztató tagozatán, amikor lehetőséget kaptam arra, hogy a Szakértői Bizottságban helyezkedhessek el, azóta itt dolgozom. Közben elvégeztem posztgraduális egyetemi képzés keretében a mentálhigiénés szakembereket képző szakot, melyhez kapcsolódóan pedagógus szakvizsgát is szereztem.
A szakértői bizottságban feladatom a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók diagnosztizálása, ezután pedig meghatározzuk a különleges bánásmód formáját, a korrekció szükségességét, az iskoláztatási esélyeket és kijelöljük az ellátó intézményt. Ezután vizsgálatvezetőként szóban, majd írásban tájékoztatjuk a szülőket a vizsgálat eredményéről, a fellebbezés lehetőségéről és módjáról.
A szakértői munkám mellett, integráló gyógypedagógusként, illetve utazótanárként is több területen dolgoztam, a szakomnak megfelelően láttam el gyerekeket, tanulókat. Életkor és a sajátos nevelési igény típusa szerint elosztva is igen széles skálán mozgott/mozog a rehabilitációs munkám.
A mentálhigiénés szakember képzés során megszerzett kompetenciáimmal részese lehettem a szociális munkások képzésének főiskolai szinten, ahol a szakmai készségfejlesztés tantárgyat tanítottam három éven keresztül, valamint a bölcsődei gondozó képzésen is hasonló témájú tantárgyat oktattam. A felnőttképzésben szerzett tapasztalataimat hasznosíthattam a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrációjáról szervezett képzés során az ország több területén. Tevékenységem néhány évig kiterjedt a szociális szférára is, itt hátrányos helyzetű tanulók iskolai felzárkóztató foglalkoztatásában működtem közre tanórán kívüli foglalkozások szervezésével, és a hajléktalan ellátásban is tevékenykedtem, mint a tanulási kompetenciák fejlesztésére szervezett foglalkozások tanára.

 Magyarné Kovács Ildikó

szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes

Pszichológus oklevelet személyiség- és klinikai pszichológia, valamint a gyermekkor és nevelés pszichológiája szakirányon szereztem a Szegedi Tudományegyetemen. Az ELTE tanácsadó szakpszichológus szakán szakvizsgáztam. Magyar-történelem szakos tanári, mentálhigiénés szakemberi és felsőfokú drámajáték-vezetői végzettséggel is rendelkezem.

Császár István

tehetségfejlesztési szakértő,  szaktanácsadó, pedagógiai szakszolgálati tehetség koordinátor

Matematika-kémia szakos tanárként kezdtem pályafutásomat Szolnokon s ezt a tevékenységet több mint húsz éven át végeztem. Mindkét szakomat tanítottam, osztályfőnökként is dolgoztam.
2001-ben kerültem a JNSZ Megyei Pedagógiai Intézetbe, ahol az első és az egész ott töltött időszakom alatt a tehetséggondozó tanulmányi versenyek szervezése volt. Szerettem ezt a feladatot, a tanulók megfigyelését, azt az alapos hosszú időn át tartó munkát, amelynek során a pedagógusok felkészítették tanítványaikat, de azt is amikor az érdeklődő tanulók gyűjtötték össze ismereteiket, a lehető legkülönfélébb helyekről. Ezen helyek száma az információs eszközök elterjedésével egyre nőtt. Tíz éven keresztül voltam a szakmai szolgáltató intézményegység vezetője.
Az ott töltött idő alatt bekapcsolódtam a helyi és az országos tehetséggondozással foglalkozó szervezetek munkájába. Így tagja vagyok a JNSZ Tehetségsegítő Tanácsnak és választmányi tagja a Magyar Tehetséggondozó Társaságnak.
A JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál betöltött tehetséggondozó koordinátori feladat kapcsolódik az eddigi tevékenységemhez, azt szívesen végzem. A „tehetséggyanús” tanulók keresése a pedagógusok, szülők informálása a felhívó  jelekről számomra kedvelt feladat. A munkaközösség tagjainak segítése, az új információkkal történő ellátásuk a megye tehetséggondozással kapcsolatos alapfeladata, amelyet igyekszünk eredményesen végezni.

Dr.Farkasné Berkes Kitti

GHM irodavezető, gazdasági ügyintéző

Szolnokon a Széchenyi István Gimnáziumban érettségiztem 1998-ban. 2003-ban végeztem az Eszterházy Károly Főiskolán, gazdaságismeret-kommunikáció (EU-kommunikáció sajtószóvivő) szakirányon, a főiskolai tanulmányaimmal párhuzamosan a Jean Monnet Program Európai Integrációs Tanulmányok Uniós kurzusát is elvégeztem. 2006-ban diplomáztam a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdász – Közgazdaság Tanári szakán, továbbá 2008-ban szereztem meg az ELTE Jogi Továbbképző Intézeténél a jogi szakokleveles közgazdász végzettségemet.

A főiskolai diploma megszerzése után két évig dolgoztam a SMENTOR Kft-nél pályázatíróként és pályázati tanácsadóként, majd huzamosabb ideig az A.RAISON Kft.-nél gazdasági-pénzügyi ügyintézőként, illetve a Dr. Deénes Ügyvédi Irodánál jogi asszisztensként.

Szeretek tanulni, a mai napig is igyekszem szakmai tudásomat napra készen tartani, illetve szeretem a kihívásokat és a változatos feladatokat. Ez is motivált abban, hogy a közszférában is szerezzek munkatapasztalatot.

Az intézménynél 2017.09.04. napjától dolgozom. Jelenlegi munkámban a sokrétű, és széleskörű ismereteket igénylő feladatok megoldása napi szinten van jelen, melyet igyekszem legjobb tudásom szerint minél pontosabban elvégezni.

Országh – Dóra Anett

gazdasági ügyintéző

2009-ben érettségiztem a szolnoki Széchenyi István Gimnáziumban. Középiskolai tanulmányaimat követően 2009 és 2011 között a Perfekt Zrt. hallgatója voltam pénzügy-számvitel szakon, majd 2011-2012 között a Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szakközép-és Szakiskolai postai ügyintéző képzését végeztem el. 2012. szeptember 1-től 2013. december 31-ig a zagyvarékasi Önkormányzatnál dolgoztam közfoglalkoztatottként, majd 2014. január 1-től a Magyar Államkincstárnál családtámogatási ügyintéző munkakörben, illetve ezt követően a 3A Takarékszövetkezetnél hitel-és betétügyintézőként. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál 2018. április 1 napjától dolgozom gazdasági ügyintéző munkakörben.

Szabadidőmet szívesen töltöm a természetben, szeretek kirándulni és a hegyekben túrázni.

Novákné Fekete Orsolya

pénzügyi-gazdasági ügyintéző

1998-ban érettségiztem, az Újszászi Gimnázium, Műszaki Szakközépiskolában. Az érettségi után ugyanitt elvégeztem egy középfokú szoftver üzemeltetői szakot és ECDL vizsgát is tettem. A tanulmányaim befejezése után a COOP Szolnok Zrt.-nél helyezkedtem el, mint pénztáros. 2015 februárjától a Zagyvarékasi Damjanich János Általános Iskolában dolgoztam, pedagógiai asszisztensként. 2016 júniusától az Újszász és Vidéke Takarékszövetkezetnél kezdtem el dolgozni, ügyviteli alkalmazottként. A takarékszövetkezetek összeolvadásával dolgoztam a 3A Takarékszövetkezetnél és a Takarékbank Zrt.-nél is. A hitelekhez, betétekhez, befektetésekhez kapcsolódóan hatósági és belső képzéseken vettem részt, szaktudásomat folyamatosan bővítve.  Jelenleg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Főigazgatóságán, pénzügyi-gazdasági ügyintéző munkakörben dolgozom.

Egyedné Körmendi Erika

HR ügyintéző

1988-ban érettségiztem a Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskolában, ahol vállalati tervező, statisztikus, képesített könyvelő képesítést kaptam. Az iskola befejezése után rövid ideig a Tiszamenti Regionális Vízműveknél dolgoztam forgalmi könyvelőként, majd a TIGÁZ-nál húsz évig voltam különböző, a számvitelhez kapcsolódó munkakörökben. Sajnos édesanyám betegsége miatt hat évig ápolási díjon kellett lennem, de ezt az időszakot kihasználva elkezdetem tanulni. Elvégeztem a Szent István Egyetemen a csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó szakot. A Munkaügyi központ is beiskolázott előző végzettségemhez kapcsolódóan bérügyintézői tanfolyamra. A Városmajor Úti Bölcsődében szerzett tapasztalataim és tanulmányaim alatt elvégzett gyakorlatok fordítottak a gyógypedagógia felé. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálathoz 2014 szeptemberében kerültem, mint közfoglalkoztatott. Megszereztem a gyógypedagógiai segítő munkatárs végzettséget is. Jelenleg, mint Hr-ügyintéző dogozom a szakszolgálatnál. Szabadidőmben szeretek sportolni, színházba, koncertre járni.

Komlós Andrea

1992-ben érettségiztem a szolnoki Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskolában könyvelő, vállalati tervező, statisztikus szakirányon. Még ebben az évben elhelyezkedtem a szolnoki Nagykereskedelmi Bt-nél, ahol számlázási, pénzügyi feladatokat láttam el. 1993 augusztusától a Kábelkom – Szolnok Kft-nél dolgoztam, előbb ügyfélszolgálati munkatársként, majd a cég jogutódjánál, a UPC Magyarország Kft-nél diszpécserként 2000-től  irodavezető lettem. Egészen 2020. május 28 -ig ebben a pozícióban dolgoztam. A cégnél eltöltött idő alatt számtalan vezetői készségfejlesztő tréningen vettem részt, valamint Fogyasztóvédelmi referens képesítést szereztem. 2020 decemberétől mint HR ügyintéző dolgozom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál.

Balázs Borbála

főigazgatósági titkár

Gimnáziumi érettségi vizsgámat 1985-ben végeztem. 1985 augusztus 5-én a Magyar Postánál kezdtem dolgozni, postai küldemények felvétele volt a feladatom. 1986-ban a Posta Távírdára kerültem, a táviratok felvétele, továbbítása volt a feladatom. 1987 június 5-től a MATÁV Ügyfélszolgálati Irodában ügyintézői munkakörben tevékenykedtem 2000 szeptemberig.
2000 szeptember 12-én kezdtem dolgozni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságban, mint ügyviteli alkalmazott. A Szakértői Bizottságban a szakértői véleményeket gépeltem, valamint az ügyviteli feladatokat láttam el.
2015 február 23-a óta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Főigazgatóság, mint szakszolgálati titkár dolgozom.

Szabó Sebestyén

informatikus, rendszergazda

A Szolnok Műszaki Szakközépiskola Pálfy – Vízügyi tagintézményében érettségiztem 2015-ben, 2016-ban  hálózatüzemeltetői és – karbantartói szakképesítést szereztem.
A középiskola után archivátorként kezdtem dolgozni a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézetnél.

Intézményünkben a 2018. januárjában kezdtem el munkásságomat, rendszergazdaként. Főbb feladataim a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat teljes informatikai hálózatának felügyelete, karbantartása és fejlesztése, az intézményi honlap karbantartása, aktualizálása és az intézmény dolgozóinak mindennapos munkájának segítése.

Balázs Zoltán

Intézményi gondnok, műszaki ügyintéző

2004-ben érettségiztem Szentesen, a Zsoldos Ferenc Szakközépiskolában, majd 2005-ben szintén Szentesen a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskolában számítástechnikai szoftverüzemeltető végzettséget szereztem, kitűnő eredménnyel. Ezt a szaktudásomat alkalmazom a mindennapi irodai munkám során. Műszaki ügyintézői és karbantartói feladataim elvégzésében pedig műszaki beállítottságom, és az évek során gyűjtött tapasztalataim vannak segítségemre, valamint mind a GHM iroda munkatársaival, mind az informatikus-rendszergazda kollégával támogatjuk egymás munkáját, remekül kiegészítve egymást.