Beszámolók Nevelési tanácsadás munkaközösség

Beszámoló a Nevelési Tanácsadás Munkaközösség 2020. szeptember 30-án megtartott első foglalkozásáról

Az idei első alkalom Google Meets-en online formában valósult meg.

Résztvevők:

Magyarné Kovács Ildikó főigazgató helyettes, Kisné Magyar Mária (Jászapáti), Barna Nelli és Rusvai Anita (Jászberény), Szabó Andrea és Vargáné Kerti Anikó (Karcag), Balláné Tóth Éva (Kunhegyes), Kovács Dóra (Kunszentmárton), Bencsik Mária Bernadett (Mezőtúr), Varga Judit és Debreczeniné Simon Marianna (Szolnok és Újszász), Dombrádi Annamária (Tiszafüred), a Törökszentmiklósi Tagintézmény nem tudott részt venni, Csíkné Gábli Erika (Fegyvernek) és V. Szabó Tünde (munkaközösség-vezető)

Témánk: Nevelési Tanácsadás a megyénkben

Az idei évben is jelentős változások történtek a munkaközösségben, több delegált tag és a munkaközösség-vezető személye is változott. Ezért bevezetésül minden Tagintézmény képviselője bemutatkozott.

Az idei év tervezett programjainak rövid áttekintése következett: a második foglalkozás a Tehetséggondozás Munkaközösséggel közös szervezésben lesz október 14-én 14 órakor, Dr. Suhajda Csilla meghívott előadó fog a tanácsadóval szembeni elvárások témájáról beszélni. Ez a foglalkozás is online valósul majd meg a járványhelyzet miatt. A harmadik foglalkozás külső intézménylátogatás lenne április 21-én; a negyedik foglalkozás tervezett időpontja május 19.

Ezt követően került sor a nevelési tanácsadás szakterület Tagintézmények általi bemutatására, a személyi feltételek és a szolgáltatások, valamint az egyéni sajátosságok összegzésével:

A Jászapáti Tagintézmény szakember hiánnyal küzd, jelenleg 1 fő gyógypedagógus dolgozik a szakterületen heti 9 órában. Jászladány két óvodájában végzi a logopédiai szűrések után a rászoruló gyermekek csoportos fejlesztését.

A Jászberényi Tagintézményben 3 gyógypedagógus összesen heti 53 órában végez 9 település óvodáiban prevenciós fejlesztést jelenleg 4 fős csoportokban, a jászberényi gyermekek egy részét a Szakszolgálatnál látják el.  A pszichológiai gondozást két pszichológus végzi 15 illetve 6 órában, egyéni ellátást nyújtva. A  korábbi években sikeres ellátási forma volt a pszichodráma csoport, ami most a járványhelyzet miatt nem valósul meg. Itt is a Tagintézmény helyiségeinek korlátozott száma jelenti az ellátás egyik fő nehézségét.

A Karcagi Tagintézményben 2 gyógypedagógus 7-7 órában biztosít 2-3 fős csoportokban fejlesztést óvodások és iskolások részére is. Az 1 fejlesztő pedagógus 21 órában végzi a logopédiai szűrések után prevenciós foglakozásokra javasolt nagycsoportos óvodások fejlesztését, Kenderesen és Kisújszálláson az óvodákban, Karcagon a Szakszolgálatnál. A pszichológiai ellátást 2 fő pszichológus végzi 10 illetve 11 órában, a korábbi évekhez képest ez óraszám emelkedést, előrelépést jelent az ellátásban. A tagintézményi munkát a kevés rendelkezésre álló helyiség nehezíti.

A Kunhegyesi Tagintézményben 3 gyógypedagógus viszonylag magas óraszámban végzi óvodás csoportok komplex fejlesztését a járás 6 településén és Kunhegyes óvodáiban. A pszichés ellátást két óraadó pszichológus biztosítja. A Tagintézményhez tartozó több teleülésen igen sok a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, akik számára a fejlesztés különösen fontos a későbbi iskolai boldoguláshoz.

A Kunszentmártoni Tagintézményben 3 pszichológus végez egyéni pszichológiai gondozást, 1 gyógypedagógus és 1 DSZIT végzettségű gyógytestnevelő visz prevenciós csoportokat a tiszaföldvári óvodákban. Itt leginkább gyógypedagógushiány van.

A Mezőtúri Tagintézményben 2 gyógypedagógus és 1 fejlesztő pedagógus részvételével összesen 17 órában visznek prevenciós csoportokat. A pszichológiai ellátás jelenleg 7 órában valósul meg 2 szakember által; itt leginkább pszichológus szakemberből van hiány, bár egy óraadó személyében van remény a személyi feltételek javítására. Az intézmény felszereltsége adományozás révén az utóbbi évben tovább gazdagodott.

A Szolnoki Tagintézményben 11 gyógypedagógus összesen heti 95,5 órában, 1 konduktor nyelv-és beszédfejlesztő végzettséggel heti 10 órában és 9 pszichológus összesen heti 111 órában lát el nevelési tanácsadói feladatokat.  (A 20 szakember a szakterületen óraszámát tekintve 10 teljes álláshelynyi órának felel meg). Egyéni és csoportos ellátási formák érhetők el, főként prevenciós céllal: TSMT II., DSZIT, Kulcsár-féle mozgásterápia, nyelv- és beszédfejlesztés, komplex képességfejlesztés, Meixner-féle dyslexia prevenció és reedukáció, diszkalkulia reedukáció, Sindelar-Zsoldos program 2.,Tanulási és magatartási zavarok terápiája iskoláskorban, Beszédpercepciós diagnosztika és terápia (Gósy-féle). Idei évi csoportok: Mocorgó (Mozgásfejlesztő csoport 2-3 éves gyerekek); Suli-buli és Suliváró (Komplex képességfejlesztő csoportok 6-7 éves óvodások); Alapozó terápia (5-7 éves óvodás és 7-9 éves iskolás gyerekek); DSZIT (dinamikus szenzoros integrációs terápia). A pszichológusok nagyrészt egyéni pszichés gondozást végeznek, de lehetőség van családterápiára is. Kettős, gyógypedagógus/fejlesztő pedagógus-pszichológus vezetésű csoportok:  Menő Manók (Komplex készség- és személyiségfejlesztő csoport 6-7 éves óvodásoknak), Varázsjáték csoport (Göbel Orsolya-féle); Hangadó csoport (beszédindítás 3 éveseknek). Pszichológus által vezetett csoport: Tanulástechnika (10-12 éves tanulók részére).

Az Újszászi Telephelyen 2 gyógypedagógus 16+20 órában, 1 fejlesztő pedagógus 21 órában végzi óvodások egyéni és csoportos képességfejlesztését Újszászon és Zagyvarékason. Két fő pszichológus pedig 4-4 órában egyéni pszichés gondozást végez. A tavalyi évhez képest jelentős fejlődés történt a személyi feltételekben. A Telephely infrastrukturális adottságai pedig mindig is kiválóak voltak.

A Tiszafüredi Tagintézményben 2 fő gyógypedagógus 9 illetve 6 órában, valamint 1 fejlesztő pedagógus 5 órában végez fejlesztést. Pszichológiai ellátást 1 fő pszichológus 12 órában, illetve egy megbízásos pszichológus 3 órában biztosít.

A Törökszentmiklósi Tagintézményben a nevelési tanácsadásban 2 fejlesztő pedagógus dolgozik 21+21 órában, az óvodákban végeznek csoportos prevenciót. 3 gyógypedagógus összesen 28 órában végez egyéni és csoportos fejlesztést (3-5 fővel) óvodákban és a Szakszolgálatnál is. Esetenként iskolások fejlesztését is ellátják, különösen mozgásfejlesztést igénylő esetekben. 3 éves gyermekek mozgásfejlesztéssel egybekötött beszédindító fejlesztését is ellátják, így kompenzálva a logopédiai területen megjelenő szakemberhiányt. 2 pszichológus összesen 34 órában lát el nevelési tanácsadó feladatokat, ezen belül egyéni pszichés gondozást. Itt is a helyhiány nehezíti az ellátást, a kihelyezett nevelési tanácsadós csoportok 13 helyszínen valósulnak meg, ami különösen nehéz szervező munkát jelent.

A Fegyverneki Telephelyen 4 fő gyógypedagógus vesz részt a fejlesztő munkában, a pszichológus 7 órában lát el nevelési tanácsadói feladatokat. Évek óta tartanak kettős csoportvezetésű csoportokat iskolások számára.

Összességében látható, hogy a megyénkben igen heterogén a nevelési tanácsadás, mint szolgáltatás. Egészen kicsi, egy, illetve pár szakember munkájára építő feladategységtől a nagyon sok szakembert, magas óraszámban foglalkoztató nagy szakterületig terjed. A szolgáltatásokban az óvodások prevenciós célú pedagógiai csoportos fejlesztése mindenütt jelen van és nagyrészt fő tevékenységként jelenik meg. Pszichológiai ellátás jelenleg többségében mindenütt egyéni formában valósul meg, jelenleg még egy Tagintézményben nincs pszichológus szakember. Minden Tagintézmény igyekszik alkalmazkodni a járványhelyzethez, ami jelenleg főként a csoportok szervezését nehezíti meg, korlátozza létszámukat. A későbbiekben az átmeneti online feladatellátásra is készülnek a területen dolgozók. Több Tagintézmény kiemelte a szakemberhiányt, mint problémát, ami várólistákhoz vezet, illetve a rendelkezésre álló épületek szűkösségét, nem ideális feltételeit. Ezért általános, hogy külső helyszíneken pl. óvodákban zajlik a fejlesztő munka; a kollégák sokat utaznak.

A tagok a munkaközösséggel szembeni igények felmérésekor jelezték, hogy a tavaly jól bevált levelezőcsoport és az abban megosztott tartalmak nagy segítséget jelentettek, ennek folytatására van igény.

A Tiszafüredi Tagintézmény gyakornok pszichológusa jelezte, hogy szívesen venne szakmai segítséget, támogatást.

A Karcagi Tagintézmény jelezte, hogy olyan működő csoportok bemutatása, jó gyakorlatok megosztása iránt érdeklődnének, amelyek nem igényelnek külön képzést.

Végül a többletkötelezettség vállalás terhére megmaradt összeg felhasználására kértünk ötleteket. Felmerült a szakkönyv vagy egyszerű játékok, vagy a munkaközösség tagjainak irodai eszközök beszerzése vagy a tavaszi intézménylátogatásra ajándék vásárlás ötletként.

A foglalkozás technikailag kissé nehézkesen indult, de a későbbiekben viszonylag zökkenőmentesen tudott lezajlani. A résztvevők visszajelzései alapján hasznos volt egymás megismerésére, a nevelési tanácsadás aktuális helyzetének feltérképezésére.

Szolnok, 2020. október 2.

V. Szabó Tünde
munkaközösség-vezető