Munkaközösség-vezető: Szabó Ildikó

Az intézményi önértékelés munkaközösség tagjait a Főigazgató bízza meg. Tag minden tagintézmény-igazgató és munkaközösség-vezető, valamint a Megyei Szakértői Bizottság vezetője. Az önértékelési folyamatokban a munkaközösség tagjain kívül a szakalkalmazotti közösség is jelentős részt vállal. Az önértékelési folyamatok révén segíteni kívánjuk a pedagógusokat, vezetőket szakmaiságuk fejlődésében, a pedagógiai – szakmai ellenőrzések megfelelő előkészítésében. Jelenleg már a második ötéves programot valósítjuk meg. Sikeresen kialakítottuk a pandémia miatt szükségessé vált online önértékelési gyakorlatunkat is. A munkaközösség munkáját a Főigazgató segíti és ellenőrzi.

Az intézményi önértékelés alapját képező jogszabályok:

  • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. § és a 86-87. §); pedagógus előmeneteli rendszerről
  • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (145-156. §); pedagógiai szakmai ellenőrzésről
  • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról (I. és II. fejezet)
  • 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

Az önértékelés során alkalmazandó kiadványok, leírások:

  • Országos pedagógiai szakmai ellenőrzés – Kézikönyv hetedik, javított kiadás
  • Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében hatodik, módosított változat
  • Önértékelési kézikönyv hatodik, javított kiadás
  • Kiegészítő útmutató a pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak részére
  • JNSZMPSZ Folyamatok leírásának kézikönyve 5. változat

Pedagógus önértékelése:

A pedagógusok önértékelésének célja a pedagógusok nevelő – oktató, valamint diagnosztikus és terápiás tevékenységének fejlesztése, a kiemelkedő és a fejleszthető területek meghatározásával. A pedagógusok önértékelését a tanfelügyeleti ellenőrzést megelőzően el kell végezni, és ötévente meg kell ismételni. Amennyiben az intézményvezetők, tagintézmény-vezetők munkakörének része óra vagy foglalkozás tartása, úgy rájuk is kiterjed a pedagógus önértékelés. Minden pedagógus önértékelésében 2 fő vesz részt arányosan elosztva az ezzel járó többletfeladatokat. A feladatok elosztását a látogatók egymás között egyeztetik. A pedagógus önértékelést végez, majd önfejlesztési tervet készít.

Vezető önértékelése:

A vezető ellenőrzésének célja „az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése az intézményvezető munkájának általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok, továbbá az intézményvezető saját céljaihoz képest elért eredményei alapján.” Az egyes elvárások teljesülését maga a vezető vizsgálja az önértékelésben közreműködő kollégák által. A vezető önértékelése megbízatásának második és negyedik évében zajlik.

Intézményi önértékelés:

Az intézményi önértékelés folyamatát az önértékelési csoport tagjai végzik el az aktuális Önértékelési kézikönyvben leírt folyamat és módszerek szerint teljes intézményi szinte 5 évente. Az intézményi önértékelés éves ellenőrzésekor pedig a központilag kijelölt területek szempontjait vesszük górcső alá, s ha szükséges, korrekcióval élünk. Az éves önértékelési folyamatokról összegző beszámoló készül, az eredményekről az önértékelési csoport tájékoztatja a szakalkalmazotti közösséget a tanévzáró értekezletén.