Főigazgatóság

5000 Szolnok, Aradi út 20.
Telefon: 56/510-720;
E-mail:info.foig@jnszmpsz.hu

 

 

Csibi_ECsibi Enikő

főigazgató

1980-ban fejeztem be tanulmányaimat a Székelyudvarhelyi Tanítóképzőben, majd ezt követően, 1980-1991. között magyar tanítási nyelvű általános iskolai tanítóként dolgoztam Gyergyószentmiklóson. 1991 márciusától élek családommal Magyarországon, Szolnokon. Voltam osztályfőnök – gyógypedagógus, gyógypedagógiai intézményben, majd a Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságban dolgoztam, vezető helyettesként, majd annak vezetőjeként. A bizottságvezetői feladataim 2011-2013. között a Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettesi feladataival bővültek ki, így nemcsak a Bizottság, de a Megyei Nevelési Tanácsadó munkájáért is feleltem. Szakmai munkásságomat a folyamatos tanulás és önképzés jellemezte, úgy Erdélyben, mint Magyarországon: véglegesítő vizsga (1983), Tanítói II. fokozati vizsga (1990), gyógypedagógiai tanári oklevél (2000), oligofrénpedagógia – logopédia szakon, tanügyigazgatás és minőségbiztosítás szakvizsga (2005), MA fokozat az ELTE-n,  végül második szakvizsga közoktatás vezetői szakon, 2013.  A folyamatos tanulás mellett foglalkoztam az IPR-rel, a Holland Belső Gondozói Rendszerrel, kidolgoztam több akkreditált pedagógus képzési anyagot a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók együttnevelése témakörben, számos Pedagógiai Intézet által szervezett tanfolyam és pedagógus továbbképzés előadója/trénere voltam, folyamatosan foglalkoztam tanulási zavarral, beszéd- és értelmi fogyatékos gyermekek/tanulók rehabilitációs ellátásával, óraadó tanára voltam a Jászberényi és a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolának, felnőttképzés, szakvizsgás képzés szakterületeken. 2000-től közoktatási szakértői, 2005-től az FSZK-nál belső szakértő, 2012-től pedig bekapcsolódtam a tanfelügyeleti és minősítő szakértői rendszer kialakításába, képző-trénerként és vizsgáztatóként. 2013. január 1-jétől vagyok mesterpedagógus, tanfelügyeleti és pedagógus minősítési szakértő.

A pedagógiai szakszolgálat főigazgatói feladata szakmai karrierem legfontosabb, egyben legnehezebb állomása. Dolgozom a szervezet, és azon belül minden egyes egyén érdekében. Igyekszem megteremteni a jó szakmai munka feltételeit, támogatni az egyéni karriertervek megvalósulását, mert csak akkor lehetek viszonylag nyugodt, ha munkatársaim – végzettségtől függetlenül – elégedettek. Erre törekszem, vezetői tevékenységem minden percét e cél keretezi, és célom érdekében sem idővel, sem energiával nem takarékoskodom, megszerzett tudásom legjavát igyekszem mozgósítani az Intézmény prosperálása érdekében!

„Végzem, amit végeznem kell, amit végeznem jó és illő, mert a bennem lévő nyugalomérzés igazolja, hogy helyes úton járok…” (Wass Albert)

Ungi Marianna

általános főigazgató-helyettes

tel: 06-56-510-722
mobil: 06-30-677-6364
e-mail: ungi.marianna@jnszmpsz.hu

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságánál dolgozom gyógypedagógusként 2002. április 1. óta. Ezt megelőzően az oligofrén-tiflopedagógia szakos gyógypedagógiai tanári oklevél megszerzése után Monoron dolgoztam gyógypedagógiai tanárként. Majd 2001-ben Szolnokra költözésem után, alig félévet töltöttem el a Liget Úti Általános Iskola foglalkoztató tagozatán, amikor lehetőséget kaptam arra, hogy a Szakértői Bizottságban helyezkedhessek el, azóta itt dolgozom. Közben elvégeztem posztgraduális egyetemi képzés keretében a mentálhigiénés szakembereket képző szakot, melyhez kapcsolódóan pedagógus szakvizsgát is szereztem.
A szakértői bizottságban feladatom a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók diagnosztizálása, ezután pedig meghatározzuk a különleges bánásmód formáját, a korrekció szükségességét, az iskoláztatási esélyeket és kijelöljük az ellátó intézményt. Ezután vizsgálatvezetőként szóban, majd írásban tájékoztatjuk a szülőket a vizsgálat eredményéről, a fellebbezés lehetőségéről és módjáról.
A szakértői munkám mellett, integráló gyógypedagógusként, illetve utazótanárként is több területen dolgoztam, a szakomnak megfelelően láttam el gyerekeket, tanulókat. Életkor és a sajátos nevelési igény típusa szerint elosztva is igen széles skálán mozgott/mozog a rehabilitációs munkám.
A mentálhigiénés szakember képzés során megszerzett kompetenciáimmal részese lehettem a szociális munkások képzésének főiskolai szinten, ahol a szakmai készségfejlesztés tantárgyat tanítottam három éven keresztül, valamint a bölcsődei gondozó képzésen is hasonló témájú tantárgyat oktattam. A felnőttképzésben szerzett tapasztalataimat hasznosíthattam a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrációjáról szervezett képzés során az ország több területén. Tevékenységem néhány évig kiterjedt a szociális szférára is, itt hátrányos helyzetű tanulók iskolai felzárkóztató foglalkoztatásában működtem közre tanórán kívüli foglalkozások szervezésével, és a hajléktalan ellátásban is tevékenykedtem, mint a tanulási kompetenciák fejlesztésére szervezett foglalkozások tanára.

Zsoldos Erzsébet

mb. főigazgató – helyettes

tel: 06-56-510-725
e-mail: zsoldos.erzsebet@jnszmpsz.hu

Szakmai életutamat meghatározza a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán elsajátított magas szintű elméleti és gyakorlati szakmai tudás, speciális gyógypedagógiai szemlélet. Oligofrénpedagógia – logopédia szakos gyógypedagógiai tanárként végezve korán kialakult bennem a logopédia iránti elkötelezettség, érdeklődés, mely a mai napig megmaradt. A főiskolai évek után akkreditált továbbképzéseken gyarapítottam szakmai ismereteimet, speciális vizsgáló és terápiás eljárásokat sajátítottam el, majd elvégeztem a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szakot. 2011-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen gyógypedagógia mesterképzési szakon mesterfokozatot és okleveles gyógypedagógus gyógypedagógiai terápia szakirányon szakképzettséget szereztem. Szakmai életutam első tíz éve a logopédia köré fonódott. A logopédiai ellátás széles skáláját végeztem oktatási, egészségügyi és egyéb intézményekben a korai életkorban történő kezelésektől az időskorig bezárólag. Pályafutásom elején Szegeden és környékén, majd 1996-tól Kisújszálláson dolgoztam, ahol 2005-2011-ig pedagógiai szakszolgálat intézményegység-vezetője voltam. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatban 2013 óta dolgozom, 2014-től nyolc tanéven keresztül a Karcagi Tagintézményben tagintézmény-igazgatóként tevékenykedtem.

2022. október 1-től mb. szakmai és koordinációs főigazgató-helyettesi feladatokat látok el.