Törökszentmiklós 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 25.
Telefon: +3656/390-391
E-mail: torokszentmiklos@jnszmpsz.hu
törökszentmiklós
Szabó Judit
Tagintézmény-igazgató
Farkasné Rózant Ildikó
Tagintézményigazgató – helyettes

Nyitvatartási rendünk:   

Hétfő:            7.30 – 16.00
Kedd:             7.30 – 16.00
Szerda:          7.30 – 16.00
Csütörtök:    7.30 – 16.00
Péntek:         7.30 – 13.30

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézménye és Fegyverneki Telephelye köznevelési közszolgálati feladatellátás keretében, speciális, korszerű szakmai felkészültséggel támogatja a hozzá forduló, problémákkal küzdő gyermekeket és szülőket, egyénre szabott, problémához igazodó eszközökkel, módszerekkel, elősegítve a gyermek folyamatos fejlődését, a társadalomba való beilleszkedését. A célok megvalósulása érdekében együttműködik a gyermekekkel, szülőkkel, pedagógusokkal, a gyermekek fejlődésére hatással lévő más partnerekkel, segítő szakemberekkel.

Ellátott települések: Kengyel, Kuncsorba, Tiszapüspöki, Tiszatenyő, Törökszentmiklós

Ellátott feladataink:

 • gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
 • szakértői bizottsági tevékenység
 • nevelési tanácsadás
 • logopédiai ellátás
 • továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
 • konduktív pedagógiai ellátás
 • gyógytestnevelés
 • iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás
 • kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

Szakértői bizottsági tevékenység

Az intézmény szakértői bizottsága a gyermek, a tanuló komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi vizsgálat alapján szakértői véleményt készít

 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából
 • a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség (BTMN) megállapítása vagy kizárásacéljából
 • a sajátos nevelési igény (SNI) megállapítása vagy kizárása céljából – a mozgásszervi-, az érzékszervi- (látási-, hallási-), az értelmi, a beszédfogyatékosság, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén a halmozott fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy az egyéb pszichés fejlődési zavar: súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar

Szakértői vizsgálat kezdeményezése

 • Lakóhely(ennek hiányában tartózkodási hely) szerinti illetékes pedagógiai szakszolgálatnál.
 • Intézményes ellátás helye szerint illetékes pedagógiai szakszolgálatnál.
 • A mozgásszervi fogyatékosság, az érzékszervi fogyatékosság, valamint a beszédfogyatékosság megállapítására vagy kizárására irányuló vizsgálat közvetlenül is kérhető, illetve kezdeményezhető az országos szakértői bizottságnál.

A vizsgálat kezdeményezéséhez kitöltendő nyomtatványok: 15/2013. (II.26) EMMI rendelet 1. sz. és 4. sz. melléklete

Ha a gyermek óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban részesül, az óvoda, az iskola, köteles közreműködni az 1. melléklet szerinti vizsgálat iránti kérelem elkészítésében.

Nevelési Tanácsadás

A nevelési tanácsadás keretében feladatunk:

 • problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a gyermek, a tanuló adaptívviselkedésének, szociális érettségének felmérése, ennek eredményeképpen tanácsadásban részesítés vagy a szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása,
 • segítség nyújtása a gyermek családi-, és óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja,
 • pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végezése és szakértői vélemény készítése a szülő, gyermekvédelmi szakellátást, gyermekjóléti alapellátást végző intézmények kérésére,
 • prevenciós tevékenység (együttműködik a védőnői és gyermekorvosi hálózattal, családi mentálhigiénés intervenció, negyedik életévüket betöltött gyermekek körében szűrést végezhet)

Mikor kérje pszichológus szakember segítségét?

Ha gyermeke…

 • szorong, rágja a körmét, pszichoszomatikus vagy enurézis tünetei vannak
 • az iskolában, vagy otthon a viselkedése agresszív, dühkitörésekkel tarkított
 • kapcsolati problémákkal küzd a kortársaival, a szüleivel, vagy a tanáraival
 • nehezen kezeli a szülők válását, megviseli az új helyzet
 • támogatást szeretne az iskolai eredményességhez
 • nem tud felállni a számítógép elől, már nem érdeklik a kortársai, teljes szabadidejét a gép előtt tölti
 • túl sok iskolai hiányzása van, kicsúszott a mindennapi ritmusból

Ha szülőként/tanárként…

 • tanácstalan a gyermeke viselkedésével kapcsolatban
 • úgy érzi, hogy kifutott a nevelési ötletekből
 • szeretné, ha a válása „jól” sikerülne, a lehető legkevesebb sérüléssel menjen végbe a folyamat ön és gyermeke számára
 • elviselhetetlennek tartja a gyermek modorát
 • szexuális zaklatás jeleit tapasztalja a gyermeken

Hogyan tudunk segíteni?

 • egyéni terápia keretében a gyermekeknek
 • csoportos foglalkozásokkal
 • szülői konzultációkkal
 • pedagógus konzultációkkal

Alkalmazott módszereink

 • viselkedésterápia
 • játékterápia
 • bábterápia
 • világjáték teszt
 • dráma pedagógia

Ki kérhet gyógypedagógiai terápiát?

 • szülő
 • óvónő, a szülő egyetértésével
 • a szülő a részképesség szűrés eredményei alapján, a szűrést végző gyógypedagógus javaslatára

Mire irányulhat a fejlesztés?

 • szociális képességek (együttműködés, szabálykövetés, konfliktuskezelés, problémamegoldás, kommunikációs készségek, empátia)
 • részképességek (észlelés, nagymozgás, finommotorika, téri-, idői tájékozódás, nyelvi képességek, emlékezet, figyelem, gondolkodás)
 • figyelmi és aktivitás problémák
 • autisztikus tünetek

Hogyan tudunk segíteni?

 • egyéni vagy csoportos terápiás foglalkozásokkal
 • szülői konzultációkkal
 • szülő bevonásával a terápiás folyamatba
 • pedagógusokkal történő esetmegbeszélésekkel

Logopédiai ellátás

Ki lehet rászoruló gyerek?

 • aki 3 éves korában még nem beszél
 • akinek a beszédfejlődése késik, lassúbb ütemű, elmarad az életkori átlagtól (nehezen tanul mondókákat, verseket)
 • aki nem érti meg a felé irányuló közléseket, kéréseket
 • akinek a hangszíne állandóan rekedt, vagy orrhangzós színezetű
 • aki dadog, vagy hadar
 • aki állkapocs és fogsor deformitása miatt a hangokat rosszul képzi, nyelési nehézségei vannak
 • aki az 5. életévét betöltötte, hangokat más hanggal helyettesít, hangjai eltérnek a normál ejtéstől

Célunk

 • a tiszta beszéd kialakítása
 • a nyelvi-, kommunikációs zavaroktól mentes oldott személyiség kialakulásának segítése logopédiai eszközökkel

Feladataink

 • beszédindítás
 • meglévő beszédhibák javítása
 • preventív módszerek alkalmazása a nyelvi-, beszéd és kommunikációs zavarok elkerülése érdekében

Mit tehet a felnőtt?

 • Ha egy kiscsoportos gyermek az óvodai beszokatás után sem kezd el beszélni, érdemes vizsgálatra küldeni (hallásvizsgálat, logopédiai vizsgálat).
 • Mondjon rövid, életkornak megfelelő mesét, énekeljen, mondókázzon együtt a gyermekkel.
 • Beszélgetések közben ne legyen háttérzaj. (Pl. tévézés)
 • Keltse fel a beszédkedvet, de erőltetés nélkül.
 • Fontos a helyes beszédpélda. Rövid, egyszerű mondatokat alkalmazzon, kerülje a „babanyelv” használatát.
 • A beszélni kezdő gyermeknél ne javítsa a kiejtést, ismételje meg helyes kiejtéssel, amit a gyermek mond.

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozá

 • Tevékenységei:a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás.
 • A korai fejlesztés és gondozás megkezdésére a megyei szakértői bizottság tesz javaslatot.
 • A járási és a megyei szakértői bizottság a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermekszakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül, a  neonatológia, csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, audiológia, szemész, ortopédia és traumatológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció csecsemő- és gyermekgyógyászat szakterületen, illetve gyermek-neurológia szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti.
 • Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, akkor vehet részt korai fejlesztésben és gondozásban, ha a szakértői bizottság szakértő véleménye alapján nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe.

Gyógytestnevelés

A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat gyógytestnevelésre utalja.

A gyógytestnevelés megszervezése, személyi feltételeinek biztosítása az Intézmény feladata a Központ által kijelölt nevelési-oktatási intézményekben. Abban az esetben, ha a szükséges feltételek rendelkezésre állnak, a tanulók részére heti egy tanórai foglalkozás keretében úszás órát kell szervezni. A gyógytestnevelés az orvosi javaslat alapján 1-3, 4-8 vagy 9-16 fős csoportokban szervezhető meg. Az iskolában a gyógytestnevelés feladatának ellátása a tanév rendjéhez igazodik. Az adott tanulóra vonatkozó ellátásnak a tanév rendjétől eltérő megkezdése vagy befejezése csak az iskolaorvos vagy a szakorvos véleménye alapján kezdeményezhető.

Iskolapszichológia, óvodapszichológiai ellátás

 Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás feladata a pedagógiai szakszolgálati intézményben a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése, melyet az iskola- és óvodapszichológus feladatok koordinátora lát el.

A Törökszentmiklósi Tagintézmény intézményi prezentációja itt megtekinthető.

jovőkép

A Törökszentmiklósi Tagintézményben mindig is hangsúlyos volt a prevenció, valamint a szülők és pedagógusok segítése. A szakszolgálati feladatokon belül a nevelési tanácsadás típusú tevékenységek, valamint logopédiai ellátás folyamatos magas szakmai színvonalú megvalósítására törekszünk, az ellátási terület igényeinek megfelelően. Szakembereink eltérő személyisége, gondolkodásmódja, szakmódszertani ismerete, együttműködési képessége biztosítja a sokszínűséget az intézmény működésében.

Az az elhivatottság, kreativitás, valamint nagyfokú empátia, mellyel a kollégák a kliensek problémáit kezelik, meghozta azt az eredményt, hogy a szülők bizalommal fordulnak intézményünkhöz, gyakran kérik segítségünket egy-egy gyermeküket érintő döntés előtt, illetve a gyermeknevelés során felmerülő dilemmák kapcsán.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy jóval a beiskolázás előtt meg kell kezdeni azt a fajta prevenciós tevékenységet, ami majd biztosítja a gyermekek képességeinek kibontakozását, fejlődését, társadalomba való beilleszkedését.

A célok elérése érdekében törekszünk arra, hogy már a gyermekek korai életszakaszában segítséget kapjon a szülő a szülői kompetenciák erősítésében, a családban történő szocializációs folyamatok optimális feltételeinek megteremtésében, a gyermekekkel szemben történő, életkori sajátosságoknak megfelelő elvárások kialakításában.

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek szüleit támogatni kívánjuk pszichológiai eszközökkel az elfogadásban, illetve törekszünk a szülők fokozottabb bevonására a gyermeküket érintő terápiás folyamatokba.

Az intézményes nevelésben résztvevő, nevelési tanácsadást igénylő gyermekek/tanulók számára csoportos pszichológiai terápiákat kívánunk biztosítani a szociáliskészségek–társas kapcsolatok, önismeret-önértékelés, valamint agresszió-konfliktuskezelés témakörökben az ellátási terület igényeit figyelembe véve.

A fenti célok megvalósítása érdekében továbbra is biztosítjuk a társintézmények szakembereinek az esetmegbeszélés, valamint konzultációs lehetőségeket, törekedve a korábbi együttműködési módok bővítésére, a komplexitás fokozására. Segíteni kívánjuk a szülők és intézmények közötti kommunikációt.