Meghívó Tanévnyitó ért 2016

Meghívó Tanévnyitó ért 2016 2old

Meghívó Tanévnyitó ért 2016 3old

TANÉVNYITÓ ÉRTEKEZLET
A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATNÁL

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 2016. szeptember 1-jén tartotta ünnepélyes Tanévnyitó értekezletét, melynek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal díszterme adott otthont.

IMG_0675kAz értekezleten Szutorisz-Szügyi Csongor a Szolnoki Tankerületi Központ igazgatója köszöntötte az intézmény vezetőségét, teljes szakalkalmazotti és alkalmazotti közösségét, a meghívott előadókat, vendégeket és érdeklődőket.

Igazgató úr szólt a 2016/2017. tanév legnagyobb volumenű megyei feladatairól és az eddig elért eredményekről. Megyénkben a szakszolgálati lefedettség a Kunhegyesi Tagintézmény létrejöttével teljessé vált, a Mezőtúri Tagintézmény pedig kedvezőbb infrastrukturális feltételek között működhet tovább. Minden rászoruló gyermek, tanuló számára biztosítható az ellátás, annak finanszírozási háttere rendelkezésre áll. A szakemberhiány (gyógypedagógusok és pszichológusok relatíve alacsony száma) egyes térségekben nehezítheti a szolgáltatásnyújtást, emiatt fontos a tagintézményekben a kohézió növelése tematikus szakmai programok által. A legkevésbé ellátott terület jelenleg az iskolapszichológiai ellátás, melynek koordinációja a szakszolgálat feladata.

IMG_0777kCsibi Enikő főigazgató ismertette az értekezlet programját és meghirdette a Logopédia Évét, mint Jász – Nagykun – Szolnok megyei pedagógiai szakszolgálati prioritást a 2016/2017. tanévre. Az elmúlt tanévben a korai fejlesztés állt a fókuszban, a jelen tanévben pedig a logopédiai ellátás színvonalának emelése, a szakmai protokollnak megfelelő egységesítés jelenik meg célként.

Szutorisz-Szügyi Csongor tankerületi igazgató átadta a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet Borbély Imréné logopédusnak, aki a Tiszafüredi Tagintézmény szakembereként vonul nyugdíjba.IMG_0760k

A tanácskozás szakmai programja két nívós előadást ölelt fel.

IMG_0690kDr Kiss László az Emberi Erőforrások Minisztériumának szakszolgálati és gyógypedagógiai referense Aktualitások és változások a pedagógiai szakszolgálati feladatellátásban 2016 őszén című előadásában ismertette a közelmúltban hatályba lépett jogszabályi változások praktikus vonatkozásait. Szólt a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet pedagógus-munkaidőt és előmeneteli rendszert érintő módosulásairól, a tanügyigazgatási struktúra országos átalakulási folyamatáról, egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának várható változásairól (korai fejlesztés, fejlesztő nevelés), valamint a speciális szakiskolák helyzetéről az új szakképzési rendszerben.

Kiemelte, hogy a 2014-2020 időszakra vonatkozó Köznevelés-fejlesztési stratégia prioritásként tekint a kora gyermekkori intervenciós szolgáltatások bővítésére. A közeljövőben a súlyos, halmozottan sérült populáció megsegítésére és a pályaorientációs szolgáltatások fejlesztésére irányuló pályázatokkal kívánják ösztönözni a köznevelés átalakulását. A logopédiai alapellátás fogalma és módszertana szintén módosul, új diagnosztikai és terápiás elvek mentén.

IMG_0724kFehérné Kovács Zsuzsanna egyetemi docens, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, A Magyar Logopédusok Szakmai Szövetség Egyesületének elnöke A logopédiai tevékenység tartalmi változásai: múlt, jelen, jövő című előadásával gazdagította a résztvevő szakemberek tudását, hatást gyakorolva szemléletmódjukra. Bemutatta a logopédia, mint tudomány történeti gyökereit, korszerű, bio-pszicho-szociális megközelítési modelljét. Rávilágított, hogy Magyarországon a logopédiai terápiás tevékenység dominál – szemben a fejlettebb országok gyakorlatával, ahol a prevenció, a vizsgálati tevékenység és a terápia-fejlesztés dinamikus egyensúlyban működik. A 3 éves korban végzett szűrésre olyan komplex diagnosztika építhető, amely a beszédzavarok, írott nyelvi zavarok kialakulásának prevencióját hivatott előkészíteni. A korszerű megközelítés szerint a fejlesztő diagnosztika a terápia integráns része.

 A tanácskozás második részében Csibi Enikő főigazgató ismertette a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 2016/2017. tanévi munkatervét. Hangsúlyozta, hogy az intézmény 2013-as megalakulása óta kiemelt cél a működés egységesítése, a különböző szakterületek közötti szintkülönbségek, valamint a területi ellátási hátrányok kiegyenlítése. Ennek érdekében az aktív szakemberállományt stabilizálni szükséges.

Bemutatta az intézmény működési elveit és céljait életkori – iskolafokozat szerinti bontásban. Az ajánlott szolgáltatások a szülők bevonására, a tanácsadásra fókuszáltak és a tanulási nehézségek prevencióját, a nevelési-oktatási eredményesség mérését, valamint a tanulási folyamatok módszertani és pszichológiai megalapozását célozzák.

A pedagógiai szakszolgálat működése a fenntartói elvárásokkal összehangolt értékrendszeren alapul. Elemei a szakszerűség, törvényesség, egységesség és költséghatékonyság.

Főigazgató asszony részletesen elemezte a 2016/2017. tanév kiemelt szakmai céljait és a megvalósításukra irányuló tervezett tevékenységeket:

  • átláthatóság, mérhetőség biztosítása
  • ellenőrizhetőség növelése a munkaidő-kihasználás tekintetében
  • hatékony szakmai, humán-erőforrás gazdálkodás, arányos terhelés megvalósítása
  • felkészülés a minősítési eljárásokra, a kollégák támogatása (portfólió-készítés, tanfelügyelet), intézményi önértékelés működtetése

Kiemelte a szakmai célokhoz rendelt vezetői ellenőrzési folyamatok jelentőségét, melyek a munkatervben konkrétan, részletesen tervezettek (logopédiai ellátás, nevelési tanácsadás, szakértői bizottsági tevékenység, korai fejlesztés területein). Szólt a főigazgatói tevékenység prioritásairól, így a tagintézmények vezetői látogatásáról, a munkatársi képzések támogatásáról, a korai fejlesztés működtetéséről, az INYR gondozásáról és a teljes körű partneri elégedettség mérésről.

A szervezetfejlesztést érintő törekvések rendszerében megjelenik

  • lehetőség a tagintézmények bemutatkozására
  • szakmai munkaközösségek működtetése
  • intézményi önértékelési munkaközösség létrehozása
  • rendszeres szakmai napok, tanácskozások
  • a tehetséggondozás új alapokra helyezése, a helyi szintek kialakítása, megyei rendezvények

A munkatervet az alkalmazotti közösség egyhangúlag elfogadta.

Az értekezlet utolsó napirendi pontjaként a megyei pedagógiai szakszolgálat 2016-ban szakvizsgázott, illetve másoddiplomát szerzett pedagógusainak beszámolóit hallhatták a résztvevők.

Benedek Péterné gyógypedagógus (Szolnoki Tagintézmény) nyelv- és beszédfejlesztő pedagógusként a családi szocializáció zavarai és a beszédhibák közötti összefüggéseket elemezte.

Lázárné Barna Andrea gyógypedagógus (Megyei Szakértői Bizottság) 2016-ban nyelv-és beszédfejlesztő pedagógusi szakvizsgát tett. Szakdolgozatának témája a mozgásterápiák jelentősége a tanulási zavarok megelőzésében volt esetismertetéssel.

Homoki Judit (Karcagi Tagintézmény) logopédia szakon szerzett másoddiplomát. A nyelv- és beszédfejlődési zavarok korai felismerésének és státuszdiagnózisának jelentőségét elemezte 20 fő BTMN és 20 fő SNI diagnózisú gyermeknél, tanulónál.

Szabó Katalin (Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephely) gyakorlatvezető, mentortanár szakvizsgát tett. A pedagógiai szakszolgálatok működését és szervezeti kultúra-változóit vizsgálta több megye intézményeinek összevetésével.

Fadgyas – Székely Orsolya gyógypedagógus (Mezőtúri Tagintézmény) egy komplex kutatás közreműködőjeként elemezte a korai beavatkozás pszichológiai vonatkozásait rizikó csecsemők (0-3 év) és családjuk ellátásában.

A rendezvény Csibi Enikő főigazgató zárszavával, köszöntőjével ért véget.

Moderátorként Béres Lászlóné gyógypedagógus (Jászberényi Tagintézmény) közreműködött a sikeres lebonyolításban.

Nánásiné dr Horváth Edit
pszichológus

A tanácskozáson elhangzott előadások prezentáció itt tekinthetők meg.

Dr. Kiss László prezentációja

Fehérné Kovács Zsuzsanna prezentációja

Csibi Enikő prezentációja

Lázárné Barna Andrea prezentációja

Homoki Judit prezentációja

Szabó Katalin prezentációja

Székely Orsolya prezentációja