A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Közalkalmazotti Tanácsának Ügyrendje

 

1.Általános rendelkezések

1.1. A Közalkalmazotti Tanács ügyrendje (a továbbiakban: Ügyrend) a Közalkalmazotti

Tanács (a továbbiakban: KT) által történő elfogadás napján lép hatályba és határozatlan

ideig érvényes. Módosítására a KT 50%-ot meghaladó többséggel meghozott határozatával jogosult.

1.2. A közalkalmazotti tanács adatai:

 • Neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Közalkalmazotti Tanács
 • Székhelye: 5000 Szolnok, Aradi út 20.
 • Képviselője: a KT elnöke
 • Elektronikus levelezési címe: kt5tajekoztato@gmail.com
 • Honlapja: a JNSZMPSZ honlapján keresztül érhető el:

Közalkalmazotti Tanács

1.3. Az Ügyrend elsődleges célja, hogy kereteket és szabályokat biztosítson a KT

működési szabályainak – jogszabályi keretek között történő – meghatározásához a feladatok megvalósítása érdekében.

1.4. A KT tagjainak névsorát a tagjegyzék tartalmazza.

2.A KT, a KT tagjai, póttagjai és tisztségviselői választásának és visszahívásának szabályai

2.1. A KT megbízatása öt évre szól.

2.2. A KT létszámát a hatályos munka törvénykönyve határozza meg.

2.3. A KT megszűnik ha:

 • a munkáltató megszűnik,
 • megbízatási ideje lejárt,
 • a KT lemond,
 • tagjainak száma egyharmaddal csökkent.

2.4. Ha a KT megszűnik, a megszűnésről a volt elnöknek, a megszűnést kiváltó okról való tudomásszerzést követően nyolc napon belül értesítenie kell a munkáltatót, és kérnie kell új Közalkalmazotti Tanács választásának kiírását, kivéve, ha a megszűnésre a munkáltató megszűnése okán került sor. Ha a megbízás lejárta miatt fog a Tanács mandátuma megszűnni, az új választás kiírásával kapcsolatos kérelmet a megbízás lejárta előtt legalább hat hónappal kell benyújtani.

2.5. A KT tagjainak megbiztatása megszűnik ha

 • cselekvőképességét elveszti,
 • munkaviszonya a munkáltatónál megszűnik,
 • vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, és ezen okot harminc napon belül nem szűnteti meg,
 • a KT megszűnik,
 • lemond

2.6. Ha a KT tagjának megbízatása megszűnik, helyére a tudomásszerzést követő tizenöt

napon belül a KT elnöke a Közalkalmazotti Tanács választás során a KT tagjai közé bekerült tagok közül a következő legtöbb szavazatot szerzett jelöltet (továbbiakban póttag) kéri fel. Ha a póttag a rendelkezésre álló tizenöt napos határidőben nem reagál, vagy vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, és ezen okot a felkérés kézhezvételétől számított harminc napon belül nem hárítja el, akkor helyette a sorrendben következőt kell felkérni. Ha nincs már több póttag, akkor a KT csökkentett létszámmal működik tovább.

2.7. Az elnök tisztségéből történő visszahívását a KT tagjai kezdeményezhetik. A visszahívás akkor eredményes, ha a KT tagjainak legalább 50 % + 1 fő erre szavazott. A KT elnökének visszahívásával egy időben meg kell választani az új elnököt is.

3.A KT működésének szabályai

3.1. Az ülések előkészítésének rendje

3.1.1. A KT üléseit az elnök hívja össze. Az elnök köteles évente legalább 4 alkalommal összehívni a KT-ot. Bármely tag, indok megjelölésével, kezdeményezheti rendkívüli ülés összehívását, amelynek az elnök köteles eleget tenni.

3.1.2. A KT tagjait az ülés időpontjáról, helyszínéről és napirendjéről az ülést megelőzően tizenöt nappal értesíteni kell.

3.2. A KT üléseinek rendje

3.2.1. A KT ülésén a tagok csak személyesen vehetnek részt.

A póttagok, szakértők, tanácsadók és egyéb meghívottak az elnök személyes meghívása alapján, tanácskozási joggal részt vehetnek az ülésen.

3.2.3. A KT ülés tartása nélkül is határozatképes. A KT tagjai e-mail útján is gyakorolhatják jogaikat, kivéve azokat, amelyekhez a KT ülés tartását írja elő.

3.2.4. Ülést kell tartani minden a 3.4.3. pontban felsorolt ügyben.

3.3. Elektronikus kapcsolattartás

3.3.1. A KT tagjai az ülések közötti időben a megjelölt e-mail címeken tartják egymással a kapcsolatot. A KT tagjainak e-mail címeit és telefonszámait tartalmazó nyilvántartást az Elnök vezeti és a bekövetkező változásról elektronikus úton ő értesíti a tagságot.

3.4. A határozatok rendje

3.4.1. A KT akkor határozatképes, ha ülésén a szavazásra jogosult tagok mindegyike részt vesz. Ha a KT ülése határozatképtelenség miatt elmarad, az ülést öt munkanapon belül újra össze kell hívni.

3.4.2. A KT határozatait általában szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

3.4.3. A KT tagjainak 50% + 1 fő többségi szavazata szükséges a következő döntések meghozatalához:

 • a KT ügyrendjének beiktatása, változtatása
 • a KT elnökének visszahívása, új elnök választása

3.4.4. A KT döntéseit általában nyílt szavazással hozza. Titkos szavazással lehet dönteni személyi kérdésben, illetve amikor a tagok kezdeményezése alapján a KT ezt szótöbbséggel elrendeli.

3.5. A KT üléseinek dokumentálása

3.5.1. A KT üléseiről jegyzőkönyv készül.

3.5.2. Az jegyzőkönyv elkészítését követő tizenöt napon belül a KT bármely tagja kérheti az jegyzőkönyv helyesbítését.

3.5.3. A KT bármely tagja kérelmére az jegyzőkönyvhöz kiegészítést, véleményt fűzhet. A

KT tagjának e kiegészítését, véleményét az jegyzőkönyvhöz csatolni kell.

3.5.4. A KT üléséről készült jegyzőkönyvet öt évig még a KT székhelyén meg kell őrizni, ezért a KT elnöke felel.

4.A KT jogosultságának gyakorlása

4.1. A KT a jogszabályban biztosított jogosultságait általában az ülésein gyakorolja.

Kizárólagos döntési jogkörének gyakorlását nem ruházhatja át tagjára.

4.2. A KT a véleményalkotási, javaslattételi és döntési jogkörébe tartozó kérdésekben csak testületileg jogosult dönteni.

5.A KT tagjainak jogai és kötelességei

5.1. A KT tagjainak joga van arra, hogy

 • a KT ülésein, üléseinek előkészítő folyamatában véleményét kifejtse, javaslatokat tegyen és részt vegyen a döntések, meghozatalában;
 • a többségi döntéstől eltérő álláspontjának feljegyzésben történő rögzítését kérje;
 • tájékoztatást kapjon mindazokról az információkról, amelyeket a jogszabály a KT számára biztosít;
 • korlátlan betekintést kapjon a KT működésével, döntéseinek meghozatalával kapcsolatos kérdésekben;
 • jogszabály, belső szabályozó norma vagy az ügyrend megsértése esetén az ügy kivizsgálását kezdeményezze.

5.2. A KT tagjának kötelessége, hogy

 • a KT ülésein rendszeresen részt vegyen, akadályoztatása esetén távolmaradását előre bejelentse;
 • a vállalt feladatokat, megbízatásokat legjobb tudása szerint végrehajtsa;
 • a tudomására jutott információkat az adatkezelésre vonatkozó előírásoknak megfelelően kezelje, és úgy használja fel, hogy ezzel ne sértse az adatgazda személyhez fűződő jogait;
 • a tudomására jutott bizalmas információkat megfelelően kezelje, a titoktartási kötelezettségét minden esetben tartsa be;
 • tájékoztassa a KT elnökét, ha élet- vagy munkakörülményeiben olyan változás következik be, amely korlátozza őt a KT munkájában való részvételében.

5.3. A KT elnökének joga és kötelessége, hogy

 • képviselje a KT-ot hivatalos ügyekben ügyintézés, más közösségekkel, illetve szervezetekkel, hivatalos szervekkel, hatóságokkal való kapcsolattartás terén,
 • vezesse a KT üléseit,
 • előterjessze a KT ülésének napirendjét,
 • a KT nevében eljárjon minden, a KT feladatkörébe tartozó, továbbá a KT által rábízott ügyben,
 • eljárása során kötelessége a KT többségi álláspontját képviselni.

5.4. A KT kötelessége, hogy

 • munkájáról évente két alkalommal beszámolót készítsen a munkáltató, a vezetőség és a közalkalmazotti közösség tájékoztatása céljából,
 • továbbá a munkájáról tájékoztatást ad az alkalmanként megjelenő KáTéTé5 című hírlevélben.

6.A KT képviselete és kapcsolatai

6.1. A KT általános képviseletét az elnök látja el.

6.2. A KT elnöke meghatározott munkaterületeken, meghatározott időre egyes tagjait is felhatalmazhatja képviseletével. A felhatalmazásról az együttműködő partnereket értesíteni kell.

Az ügyrendet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Közalkalmazotti Tanácsa a 2017. 09. 29. napján megtartott ülésén elfogadta.

 

    Szolnok, 2017. 09.29.