Külső-belső továbbképzés

Beszámoló szakmai tanévnyitó konferenciáról

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatási Hivatal és a Klebelsberg Központ szakmai tanévnyitó konferenciát szervezett 2017. augusztus 29-én a Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar Szolnoki Campusán. A rendezvényt nagy érdeklődés övezte, részt vettek tankerületek vezetői, dolgozói, intézményvezetők, szakértő és szaktanácsadó kollégák, úgy Jász-Nagykun-Szolnok, mint Pest megyéből.

 

A konferenciát Csoór György Úr, Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlés alelnöke nyitotta meg, köszöntő beszédet pedig Dr. Lakatos Vilmos dékán mondott.

 

 

 

A megnyitót követően Dr. Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár tartotta meg – Tájékoztatás a köznevelési rendszer fejlesztéséről és jövőképéről – című előadását, melyben a köznevelés helyzetét és fejlesztési irányait mutatta be. Az előadás részleteit tekintve szót ejtett a tankönyvellátásról, az 1-9. osztályos tanulók számára ingyenesen biztosított tankönyvekről, mely jelen tanévben több mint 1 000 000 tanulót érint. Első alkalommal a 2013/2014. tanévben volt biztosított az első osztályosok számára ingyenes tankönyv. Jelentős változás az eddigi tanévekhez képest, hogy az első és második osztályokban a tartós tankönyvek kivezetésre kerültek, a tanulók új tankönyveket kapnak.

A helyettes államtitkár megemlítette, hogy jelenleg 1365 db EKE OFI-s tankönyv szerepel a tankönyvjegyzékben, hangsúlyozta az újgenerációs tankönyvek szerepét. A tervek szerint a következő 3 évben 894 taneszköz átdolgozása, fejlesztése történik meg. Jelentős tartalomfejlesztésre számíthatnak a pedagógusok, tanulók.

Az előadás következő szakaszában a 2015 szeptemberétől bevezetésre került, hároméves kortól kötelező óvodáztatásról esett szó. Célja a hátránycsökkentés, hogy a gyermekek már korai életéveikben azonos eséllyel és hozzáféréssel vegyenek részt intézményes nevelésben. Lehetőség nyílik a tehetség korai felismerésére is.

Az előadó beszámolt a 2016/2017. tanévben megvalósult és a következő tanévekre tervezett témahetekről. Jelen tanévben a ’Pénz 7’ témahét – Okosan a hitelekről – címmel 1000 iskolában, 160 000 diák részvételével valósult meg pénzügyi, fogyasztóvédelmi témákban.

2018-ban digitális témahét a médiatudatosságról és fenntarthatósági témahét várható.

Tájékoztatást kaptunk a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program részleteiről, melyben tornaterem-építés, tanuszoda-építés, iskolaépítés, tanteremszám bővítés, óvodaépítés egyaránt szerepel. Tornaterem-építésre 2 970 Mrd Ft, tanuszoda-építésre 10 440 Mrd Ft került felhasználásra. Nagy szükség van az említett objektumokra a mindennapos testneveléshez, mely felmenő rendszerben a 2015/2016. tanévben vált teljessé. A folyamatos fejlesztést mutatja, hogy egyre bővül a sportági kerettantervek köre (karate, judo). Az eredmény sem marad el, melyet a Nemzeti Egységes Tanulási Fittségi Teszt (NETFIT) egyértelműen mutat: az egészségzóna arányokban a legnagyobb a különbség, a fejlődés az előző évekhez képest (állóképesség).

Helyettes államtitkár úr megemlítette, hogy a ’Határtalanul’ programban tanulóként 60 000 Ft-ra emelkedett a pályázható összeg, ebből lehetővé válik az étkeztetés, belépők vásárlása, egyéb költségek kifizetése. A pedagógusok munkájának elismerése is lehetővé válik, a napidíjra br. 15 000 Ft tervezhető.

Felhívta a hallgatóság figyelmét a Nemzeti Köznevelési Portál tartalmára, melyen 200 tankönyv, 30 000 digitális, interaktív alkalmazás, 30 000 egyéni közlés található. Kiemelte az okostankönyvek szerepét az oktatásban.

Nagy hangsúlyt kapott az előadásban a tanulói lemorzsolódás megakadályozására irányuló intézkedések sora, a veszélyeztetett intézmények támogatása, pályázati lehetőségek.

Az EFOP 3.1.5-16. számú projekt, mely az intézmények komplex, differenciált fejlesztését, a végzettség nélküli iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók támogatását és a pedagógusok szakmai támogatási rendszerének fejlesztését tartalmazza.

Az Arany János Tehetséggondozó Program, Arany János Kollégiumi Program, az Arany János Kollégiumi és Szakközépiskolai Program, melyekben a 2017/2018-as tanévben közel 4000 tanuló vesz részt.

Brassói Sándor (OH elnökhelyettese) előadásának elején köszönetet mondott az országos hálózattá szerveződött Pedagógiai Oktatási Központoknak azért, hogy minden megyében megszervezik a Szakmai

Tanévnyitókat, hiszen így évente 5-6 ezer emberhez jut el ugyanaz a nagyon fontos információ.

Elnökhelyettes úr először a KIR személyi nyilvántartás megújításáról beszélt, amely segíteni fogja a statisztika elkészítését is azzal, hogy nem kell annyiszor, annyi adatot beírni a rendszerbe, azokat a szükséges helyekre átemeli az informatikai rendszer.

Jelentős feladat – és erről részletesen szólt az előadó, – a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése és a lemorzsolódáshoz kapcsolódó fejlesztések. Ennek érdekében adatgyűjtést végeznek az intézményekben 2018. január és június hónapokban, a megvalósításra az intézmények és a fenntartók számára új lekérdező és kimutatás készítő felületeket hoznak létre, rendszerszerű elemként.

A KIR személyi adatszolgáltatásban ellenőrzést is végeznek 2017. november 2. és 2018. február 28. között.

Az érettségivel, az Országos Középiskolai tanulmányi versenyekkel, valamint a középfokú beiskolázással kapcsolatban nem terveznek változásokat. A középfokú beiskolázással kapcsolatban felhívta az iskolafenntartók figyelmét arra, hogy jelentős felelősségük van a felvételi eljárások engedélyezésében.

Országos és nemzetközi mérések tekintetében ebben a tanévben: a DIFER, a 6. és 8. évfolyamon az idegen nyelvi, a kéttannyelvű képzést folytató intézményekben a célnyelv mérésére, valamint minden intézményben a NFT FIT mérésre, valamint a PISA 2018 mérésre kerül sor. Ez ki fog egészülni egy TALIS tanárkutatással.

EFOP pályázati tevékenységhez kapcsolódva fejlesztések indultak az Országos Kompetenciamérés fejlesztésére, ennek természettudományi méréssel történő kiegészítésére. Fejlesztenek egy médiaértés vizsgálat számára kialakítandó on-line felületet is. Kutatások folynak az idegen nyelvi mérések írásbeli részének fejlesztésére is különös tekintettel arra, hogy ezeket, valamint később az írásbeli érettségi feladatait, hogyan lehetne on-line megvalósítani.

A tanfelügyelettel kapcsolatban néhány statisztikai adat került említésre. Ebben a tanévben jelentős számú vezető és intézmény tanfelügyeletére kerül sor. Elnökhelyettes úr felhívta a figyelmet a jogszabályok és azok összefüggésrendszerének pontos betartására. megemlítette, hogy a pedagógusminősítésre szép számban jelentkeztek a kollégák.

A pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatban örömmel jelentette, hogy felépült a rendszer, az intézmények sokféle és nagyszámú szolgáltatást igényeltek, amelyeket a szaktanácsadók teljesítenek az év folyamán. Kialakult a Témahetek rendszere, kiválasztásra kerültek a bázisintézmények. Folyamatban van a keretrendszernek a pedagógus előmeneteli rendszerbe történő beépülése, egységes mérési módszertan kialakítása.

Fejleszteni szeretnék a tematikus informális és nem formális tanulási alkalmak módszertanát. Ennek érdekében képzéseket terveznek, valamint létrehozzák a szálláshelyek és programszolgáltató rendszerbe történő bekapcsolódást támogató portált.

EFOP pályázati program megvalósításának keretében, nagy hangsúlyt helyeznek a kisgyermekkori nevelés támogatására, ennek érdekében az óvoda esélyteremtő és hátránycsökkentő szerepét erősítenék. Ugyanebbe a sorba illik az a komplex intézményfejlesztési program, amely a hátránykompenzációt, esélyteremtést és az alulteljesítés és szegregáció elkerülését szolgálná.

Solti Péter Úr, a Klebelsberg Központ elnöke előadásában ismertette a KLIK Központ legfontosabb feladatait és fejlesztéseit. A 2016/2017. tanév értékelése kapcsán beszélt az állami fenntartói modell átalakításának befejezéséről, a szabályozási és szervezeti keretek kialakításáról, az új középirányító szerv létrejöttéről, a működéshez szükséges források biztosításáról, az intézményvezetők és a tankerületi igazgatók között kialakult jó kapcsolatról, melyben hangsúlyos az intézményvezető irányító, tervező szerepe és ez által felelőssége is.

A 2017/2018. évi feladatok felsorolásával folytatta előadását Elnök Úr, ahol kiemelte a tankerületi központok és a KLIK Központ feladat- és hatáskör megosztását, a tankerületi központok működési stabilitásának megőrzését, beszélt a különböző szakmapolitikai döntések végrehajtásáról és finanszírozásáról, a 2018. évi költségvetés tervezéséről, az Európai Uniós fejlesztések koordinációs mechanizmusainak kialakításáról, a tankerületi központok fejlesztési tervezésének jóváhagyásáról és az önkormányzatokkal való együttműködés erősítéséről.

A konferencia záró részében a Szolnoki POK főosztályvezetője, Szabó Róza Asszony az intézmény szolgáltatásairól tartott a hallgatóság részére tájékoztatót, melyek közül kiemelte a drámapedagógiai, a mérés-értékelési és a számítástechnikai képzést. Felhívta a figyelmet továbbá a 2017. szeptember 15-én tartandó szakértői fórumra, a 2017. októberében a minősítési tervbe bekerülők számára tartandó 10 órás, valamint a 2017. novemberében a portfólió készítésre vonatkozó, POK által szervezett továbbképzésekre, illetve az Őszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozatukra 2017. október 16-27. között kerül megrendezésre.

Csibi Enikő
Császár István
Barnáné Pintér Gizella