Cikkek

„Mentális képességek játékos fejlesztése az okoskocka eszközökkel” Interaktív, játékos szakmai fórum

„Mentális képességek játékos fejlesztése az okoskocka eszközökkel”

című interaktív, játékos szakmai fórum

 

A fórum az Aba-Novák Kulturális Központban került megrendezésre 2015. 02. 12-én.

Az Okoskocka Fejlesztő Játékcsaládot pszichológusokból és pedagógusokból álló team dolgozta ki, azzal a céllal, hogy a gyerekek, 3-10 éves kor között, játékos formában gyakorolhassák az olvasás-írás-számoláshoz szükséges képességeket. A fejlesztő eszköz minden hét képességterületre készült, egy-egy kockacsaláddal, mely 120 kockából áll.

Az okoskocka témakörei:

-A számolás kockái változatos formában biztosítják a matematikai gondolkodás fejlődését az alábbi téren: matematikai fogalmak értelmezése; számsorismeret; mennyiségállandóság; számképek ismerete; számfogalom; műveletvégzés (halmazképzés, hozzáadás, elvevés, bontás, szorzás).

-A testséma kockái lehetővé teszik, hogy a gyermek testtudata (test felépítése, testrészek ismerete); vizuális-poszturális testsémája (mozgás feletti kontroll, testhatárok érzékelése, testhelyzetek azonosítása, utánzása) és testképe (önismeret) megfelelően fejlődhessen.

-A tér- és időészlelés játékokban a térirányok ismerete, a tér rendezése, a térben, síkban való tájékozódás, a téri pozíciók meghatározása, a tárgyak mentális forgatása, valamint az idő napszakhoz és évszakhoz kötődő fogalmai (óra, hét napjai, hónapok, év) kerülnek gyakorlásra.

-Az akusztikus észlelés során a hangok megragadása, megkülönböztetése, leválasztása, a szavak analízise és szintézise könnyedén fejleszthető az eszközcsalád kockáival.

-A vizuális észlelés minden területe (formaészlelés, összehasonlítás-megkülönböztetés, analízis-szintézis, soralkotás, csoportosítás) fejleszthető a kockacsaláddal.

-Az anyanyelvi játék a főnevek, igék, melléknevek, relációs szavak gazdag szókincsvilágán keresztül segít, hogy a gyermekek az ismereteiket fogalmakba rendszerezhessék.

-A mese- és szövegértés játékainak segítségével az oksági és időrendi viszonyok megfogalmazását a fogalmi és a logikus gondolkodást, az összehasonlítást, a kategorizálás műveleteit a beszéddel együtt gyakorolhatják a gyerekek.

A fórumon a szakemberek hangsúlyozták, hogy a kockák fejlesztő eszközök, mellyel a gyermek elsősorban játszik, s ezen keresztül a manipulatív tevékenykedés közben figyelmi funkciói eredményesebben működnek, s az adott képességterület részképességei is fejlődnek. Az eszköz ugyanakkor megbízható előrejelzést ad a tanulási zavar veszélyeztetettségének megállapítására is. Diagnosztikus eszközként való alkalmazását 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzésen lehet elsajátítani, s így a szakmailag megfelelően felkészült szakember teljes képet alkothat a vizsgált gyermek képességeinek fejlettségéről, a fejlődés jellemzőiről, a fejlesztés mikéntjéről.

elérhetőség: www.okoskocak.hu

 

Földesiné Ungi Marianna és Kátainé Darók Bernadett