Rendezvényeink

Pro Talento Emlékérem átadása 2016.

IMG_9035A Pro Talento Emlékérem átadására 2016. június 8-án került sor. Az egykori Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1998-ban hozta létre a Versenyképes Tudásért Alapítványt. Az Alapítvány fő célja a tehetséggondozás megvalósítása a tehetséges tanulók és pedagógusok tehetséggondozó munkájának elismerése. Az Alapítvány kuratóriuma ítélte  oda évente  a Pro Talento Emlékérmet. Az emlékérem ezüstözött plakett, Szabó Imre fia Béla művésztanár alkotása. Az oklevélen sorszámmal jelölt az emlékérem sorszáma. Az eltelt 18 év alatt 68 érmet adott ki évente három pedagógusnak, és egy-egy 12. évfolyamos tanulónak. IMG_9029Az emlékérem elnyerésére pályázniuk kell az intézményeknek, a felterjesztett pedagógusok közül pedig a kuratóriumi tagok gondos mérlegelés alapján választották ki a három pedagógust, akik ünnepség keretében kapták meg az emlékérmet. Ebben a tanévben 8 felterjesztés érkezett a megyéből, 6 általános, és 2 középiskolában tanító pedagógust találtak érdemesnek az intézmények az emlékéremre történő felterjesztésre.

IMG_9045A 2015-ben megszűnt Pedagógiai Intézet Pro Talento Emlékérem átadással kapcsolatos tevékenységét, a Jász-Nagykun-Szolnok Tehetségsegítő Tanács és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat vette át. Ebben a tanévben már második alkalommal  ezek a szervezetek írták ki a pályázatot, s kérték fel a bírálókat a döntésre. A továbbiakban a két szervezet évente írja ki a pályázatot a szabályzatnak megfelelően, s gondos mérlegelés alapján felkért bírálók döntenek arról, hogy ki kapja a díjat.

A 2016. évi átadási ünnepségen, Csibi Enikő a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója köszöntötte a résztvevőket és az ez évi díjazottakat, majd  Dr. Kállai Mária kormánymegbízott asszony a Jász-Nagykun-Szolnok Tehetségsegítő Tanács elnöke köszöntötte a résztvevőket és adta át az emlékérmeket.

2016. évi díjazottak

Tóthné Szucsáki Hajnal Ildikó a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola matematika – fizika szakos általános iskolai tanára

IMG_9056Pályafutása alatt, amely 23 évet ölel fel, munkahelyén nagyon sok tanuló sorsára volt hatással, szerettette meg velük a matematikát, fizikát és a diákok tucatjait indította el a természettudományos pályák felé. Munkáját kitartás és a folytonosság jellemzi, felismeri és felkarolja a tehetségígéreteket, és igyekszik őket a lehetőségekhez mérten mindenben támogatni. Segíti az „alulteljesítő” tehetséges tanulókat is. Folyamatosan tanulmányi versenyekre készíti fel diákjait, akik kiemelkedő eredményeket érnek el. Nyitott minden újra, kreatív, érdeklődő tanáregyéniség.

Tóthné Szucsáki Hajnal Ildikó matematika-fizika szakos tanár. Alapozó, fejlesztő és tehetséggondozó munkájának eredményeként a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola kiérdemelte a Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet, annak érdekében, hogy még hatékonyabb és szakszerűbb legyen a tehetséggondozás.

Szakmai, pedagógia hitvallása szerint: „a tehetséggondozás nem más, mint kreatív személyiségek egymásra találása, összehangolódása, együttgondolkodása egyes, őket mélyebben érintő témákról, problémákról és ezek megoldásairól.” Aktívan vett részt az iskola komplex tehetséggondozó programjának kidolgozásában és vesz részt annak megvalósításában.

Tehetségsegítő pedagógiai munkája ezzel összhangban kiemelkedő. Tervezésre, felkészülésre, kiválasztásra, motiválásra, folyamatos értékelésre és megvalósításra épül. Tanóráin és az órákon kívüli foglalkozásokon ötvözi a hagyományos pedagógiai módszereket, a XXI. század új tanulásszervezési eljárásaival. Kiemelkedő innovatív pedagógia munkája eredménye képen számos eredményt ért el a tehetséggondozás területén.

Tóthné Szucsáki Hajnal Ildikó  olyan tanáregyéniség, aki munkája alapján érdemessé vált a Pro Talento díj elismerésre. A 69. számú érmet kapta.

Marik Tamás  a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Sipos Orbán Szakiskolája és Kollégiumának ének szakkollégiumot végzett tanítója, biológia szakos tanára, szakvizsgázott pedagógusa

IMG_9067Marik Tamás 14 éve dolgozik jelenlegi iskolájában, személyiségéből adódóan a pedagógus hivatás kiemelkedő alakja, az intézményben tanuló hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, magatartási problémákkal küzdő, nehéz sorban élő fiatalokat empátiával, szeretettel és tudatosan neveli, oktatja és személyiségüket is fejleszti.

A kollégák és a diákok felé egyaránt példamutató magatartást tanúsít, fáradhatatlan, és a közösség, iskola érdekében önfeláldozó munkát végez.

Zenei irányultsága és képzettsége az intézmény hagyományos ünnepségein, programjain és rendezvényein megmutatkozik.

Jó érzékkel ismeri fel a tanulókban a szunnyadó zenei tehetséget, és változatos pedagógiai módszerekkel segíti tehetségük kibontakoztatását. Bár az intézményben a szakképzési kerettantervhez igazodva ének-zene oktatás nem folyik tanórai keretek között, jó szakemberként felismerte, hogy a zenének különös hatása van a fiatalok életére, melyet pedagógiai munkájában nagyszerűen tud hasznosítani. Azok a fiatalok, akik az oktatás számára már „elvesztek” volna, a zenei tehetségük előhívása során megváltoztatták iskolai attitűdjüket, amely egyértelműen Marik Tamás gondoskodó odafigyelésének volt köszönhető.

Folyamatosan keresi azokat a megjelenési lehetőségeket, amelyeken tanítványai  részt vehetnek és megmutathatják magukat. Mentortanárként gondozza azokat a tanulókat, akikben képességeiknél, adottságaiknál fogva meglátja a legapróbb szikrát.

A szakiskolai képzés tanulói összetételére jellemző, hogy a fiatalok a leghátrányosabb környezetből érkeznek. Sok esetben tanulmányaik során kiábrándultak az oktatási rendszerből, nem bíznak a pedagógusokban, magatartásukban, hozzáállásukban ellenségesek. Marik Tamás türelmével, optimizmusával, pozitív életszemléletével, észrevétlenül adja vissza a hitet és segít a tanulók önbizalmának, helyes önértékelésének megtalálásában, személyiségük fejlesztésében. Mérhető versenyeredmények nem a hagyományos iskolai tantárgyak között találhatók, de olyan hatalmas egyéni életútváltozásokat élnek meg napi szinten munkája által, amelyet nem lehet érmekkel kifejezni.

Szinte minden évfolyamon megtalálja azt az egy-két tanulót, akivel nagyon sok foglalkozás, tanítás, beszélgetés során eljuthat odáig, hogy színpadra lépjen. Ezek a tanulók éveken keresztül az iskolai rendezvények valódi tehetségei, örömet szerezve szülőknek, pedagógusoknak és a  diáktársaiknak példát mutatva.

Városi (pályaválasztási kiállítások) és országos rendezvényeken (X-faktor) villanthatták meg iskolánk tanulói tehetségüket, Marik Tamás áldozatos munkájának köszönhetően. Ebben a tanévben a „KIUGRÓ, a Fiatal Tehetségek Gálája” indított három műsorszámból egy formáció jutott be a gálára.

Az intézményi közösség valamennyi tagja büszke Marik Tamás tevékenységére, hiszen olyan tanulóknak ad esélyt és önbizalmat, akik egész életük során ebben nem részesülhettek. Úgy gondoljuk, hogy a külvilág számára kevésbé látványos munka is megérdemli az elismerést.

Kiemelkedő tehetséggondozó munkájának elismeréséül Marik Tamás a 70. számú érmet kapta.

Sinka Péter a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium  rajz-vizuális kommunikáció, vizuális és környezetkultúra, valamint az inkluzív nevelés tanára.

IMG_9073Sinka Péter művésztanár az iskola egyedüli rajztanáraként nehéz, de szép feladatot vállalt: rajta múlik az intézmény képzőművészeti tevékenységének, környezeti kultúrájának alakulása, rajztagozatának szakmai színvonala. Rajzot, művészettörténetet, számítógépes grafikát és médiaismeretet tanít, szakköröket vezet. Gyakran viszi tanítványait kiállításokra, múzeumokba. Széleskörű műveltsége, tájékozottsága, képzettsége révén a képzőművészet határterületeivel is megismerteti tanítványait: régészeti feltárásokkal, színházi háttérmunkákkal  –  mindezek az egyéniség fejlesztésén túl a pályaorientációt is segítik. Vérbeli pedagógusként a személyiség egészét formálja: a művészet iránti alázatra nevel, az igazi értékek felismerésére, a másik ember tiszteletére.

Nagy elhivatottsággal, idejét és energiáját nem sajnálva foglalkozik tehetséges tanítványaival. Közülük többeknek volt ebben a tanévben és az elmúlt évben kiállítása, illetve évek óta minden tavasszal megrendezi a végzős rajz tagozatos diákok kiállítását, amelyről prospektust is készít. Projekteket, tehetségműhelyt vezet, ezek szintén valamilyen alkotómunkával zárulnak.

Évente szervezünk alkotótábort a tanév végén a rajztagozatosoknak, ennek technikai lebonyolítása, szakmai tartalommal való megtöltése szinté az Ő feladata.

Pedagógiai tevékenysége túlmutat az iskola falain: kiállítások, kirándulások, múzeumlátogatások szervezésével a tanulókat a szabadidő értelmes eltöltésére sarkallja. Az elmúlt években számtalan iskolán kívüli szakkörbe, művészeti projektbe, képzőművészeti programba vonta be tanítványait. Mivel Ő maga aktív és tevékeny résztvevője a szolnoki képzőművészeti eseményeknek, grafikusként pedig tagja a Szolnoki Művésztelep KERT csoportjának, a diákok szívesen tartanak vele egy-egy rendezvényre.

Személyisége példa értékű lehet minden diák számára, hisz grafikusművészként mintát mutat arra, hogy az alkotó ember és a fegyelmezett tanár, az újítás és a hagyománytisztelet megférnek egymás mellett.

Sinka Péter a 71. számú érmet kapta.

IMG_9079

TANULÓI PRO TALENTO EMLÉKÉREM

Szabados Mónika tanuló a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolájának tanulója

Szabados Mónika a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolájának két éves érettségi utáni vendéglátásszervező-vendéglős szakmai képzést elvégző tanulója. Már az első évben felfigyeltek tanárai a tantárgyakhoz való hozzáállására, szorgalmára, példás magatartására. Tanulmányi eredménye kitűnő.

Nagyon sok versenyen vett részt, ahol a legtöbbször első, második helyezést ért el, vagy aranyérmet nyert.

Ezek közül néhány:

– Országos Protokoll verseny második helyezés
– Farsang Kupa – Aranyérem
– Pelikán Kupa – Aranyfokozat
– Országos Szakmai Tanulmányi Verseny I. helyezés
– Bouse d Or Európa versnyre beválogatták a nevezők

Szabados Mónika tanuló kiváló eredményeiért nyerte el a PRO TALENTO EMLÉKÉRMET. A 72. számú érmet kapta.