Székhelyintézmény SZB.

Beszámoló a „korai fejlesztés” munkaközösség 2017. szeptember 28-án megtartott találkozójáról

  1. Béres Lászlóné munkaközösség-vezető köszöntötte a csoport régi és új tagjait, ismertette a 2017/2018. tanév szakmai célkitűzéseit, feladatait és munkatervét. A munkaközösség a programot áttekintette, megtörtént az időpontok egyeztetése, a feladatok delegálása, a munkaterv kiegészítése.

A munkaközösség tagjai:

A 2017/2018-as tanév feladatai, felelősség-határidő:
(a munkaközösség által elfogadott módosításokkal)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 2017/2018. tanévi munkatervében elfogadott programhoz képest a Korai fejlesztés munkaközösség munkaterve az alábbiakban módosul: Az eredeti tervezés szerint a munkaközösség tagjai részt vettek volna a megyei szakértői bizottság által az EFOP 3.1.6-16 pályázat keretében szervezett belső tudásmegosztás fórumain, majd egy munkaközösségi foglakozás keretében – skype-on – beszámoltak volna a témákról. A megyei szakértői bizottság azonban más témákban indítja műhelyeit, ezért a munkaterv módosítása szükséges. Lázárné Barna Andrea fog tudásmegosztást tartani a Babzsák fejlesztő program témájában, a tanév második félévében, azonban ez a tevékenység csak kontakt formában valósítható meg.

2.Béres Lászlóné összefoglalta a 2017. szeptember 8-án a Fejér Megyei és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatok „Korai fejlesztés” munkaközösségeinek szakmai egyeztetésének eredményeit.

Áttekintve a szakszolgálatok munkaközösségeinek éves munkatervét, az alábbi – konkrét – együttműködési lehetőségek tervezhetőek:

  • A 2017/2018. tanév a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál a „Nevelési Tanácsadás Éve”. Ennek jegyében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat „Korai fejlesztés” munkaközössége december 13-án munkaközösségi foglakozás keretében foglalkozik a nevelési tanácsadás és a korai fejlesztés találkozási pontjaival, elsősorban a pszichológiai segítségnyújtás tevékenységének a komplex koragyermekkori intervenció folyamatába történő integrálásának szükségességével, lehetőségeivel. A pszichológiai kompetencia beépítésének lehetőségeivel részletesebben foglalkozik az „Ágazatközi szakmai együttműködésen alapuló, kora gyermekkori intervenciós munkamodell kidolgozására és hatékonyságának bizonyítására” című projekt, amely keretében szakmaközi kooperáción alapuló, gyakorlati ellátási munkamodell kidolgozására is sor került. A munkaközösségi foglalkozás alkalmával bemutatásra kerül a fenti modell (gyakorlati működtetés bemutatása, a team munka ismertetése, a részvétel módja, a team munka folyamatvezetése, az egyes esetekből merített eredmények). Az ülésen számítunk mindkét szakszolgálat delegált képviselőire, osszák meg a témával kapcsolatos tapasztalataikat!
  • A második félévben a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a „Szakszolgálati hét” keretében – többek között – a mozgásfejlesztés témakörében tart videotréninggel egybekötött esetkonzultációt. A tervezett program kiválóan illeszkedik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat „Korai fejlesztés” munkaközösségének éves célkitűzéseihez, feladat vállalásaihoz, olyan munkaközösségi műhelyfoglalkozás szervezése, amely elsősorban a mozgásfejlesztés lehetőségeivel foglalkozik: mit tehet a gyógypedagógus a gyermek mozgásfejlődése érdekében mindaddig, amíg szakember hiánnyal küzd a terület. Ez alkalommal a Szolnok megyeiek látogatnának el a székesfehérváriak rendezvényére.

3.Az aktualitások megbeszélése során kérdésként merült fel a járási tagintézmények által korai gondozás keretében tanácsadásban vagy terápiában, fejlesztésben részesülő nem sajátos nevelési igényű gyermekek felülvizsgálata; milyen esetekben szükséges a megyei szakértői bizottság kontrollvizsgálata, és mikor. Barnáné Pintér Gizella, általános főigazgató-helyettes, a megyei szakértői bizottság vezetőjének tájékoztatása alapján, amennyiben a járási szakértői bizottság a dokumentumelemzés alapján szakértői véleményében javaslatot tett a gyermek korai fejlesztésére, minden esetben a megyei szakértői bizottság végzi a gyermek kontrollvizsgálatát, a szakértői vélemény kiállításától számítva egy év múlva – állapotváltozás esetén egy éven belül, függetlenül attól, hogy a korai gondozás keretében tanácsadás vagy fejlesztés valósul meg. A járási szakértői bizottság tehát nem zárhatja le a gyermek anyagát.

 

továbbá

Mi a teendő abban az esetben, ha a korai fejlesztésre vonatkozó szakértői javaslat ellenére a gyermek nem jut el a szakszolgálatokhoz, esetleg a szülő írásban jelzi, hogy nem kíván gyermekével megjelenni a fejlesztő foglalkozásokon? Tekintettel arra, hogy a korai gondozásba vétel, az ellátás a gyermek joga, ilyen esetekben mindenképpen szükséges elsősorban a területi gyermekvédelmi szolgálat, illetve a szakértői véleményt kiállító szakértői bizottság felé hivatalból jelezni, hogy a gyermek ellátása a szülői együttműködés hiányából adódóan akadályokba ütközik, illetve nem tud megvalósulni.

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 2017/2018. évi munkatervében megjelenik a korai intervenció területén tagintézményi/telephelyi szinten megvalósuló tervezett és szervezett ágazatközi szakmai együttműködések tevékenységeinek ellenőrzése. Az elmúlt tanév során a munkaközösség szervezésében bemutatásra kerültek az Ágazatközi szakmai együttműködésen alapuló, kora gyermekkori intervenciós munkamodell kidolgozására és hatékonyságának bizonyítására” című projekt keretében kidolgozott modellek. Ekkor a gyakorlatok a megyei intézmény egészére történő kiterjesztéséhez feladatellátási- és időterv készült feladat-ellátási helyenként; megvalósulásának ellenőrzésére kerül sor e tanévben.

A munkaközösség találkozóján összesen 13, 10 állandó és 3 delegált taggal képviseltették magukat a tagintézmények. A munkaközösségi találkozók nyitottak, minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk a jövőben is. Kívánok valamennyi kedves kollégámnak sikerekben gazdag új tanévet!

Jászberény, 2017. október 6.

 

Béres Lászlóné
Munkacsoport-vezető