A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményének korai fejlesztő munkája


Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás feladata a komplex koragyermekkori intervenció és prevenció: az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása. A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás. A szülőknek szóló tanácsadás a diagnózis megállapításakor veszi kezdetét és a továbbiakban is a terápia nélkülözhetetlen része, a hangsúlyok helyes arányának megtartásával.

A JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézménye a korai fejlesztő tevékenységét – a gyermek állapotát és a helyi lehetőségeket szem előtt tartva több helyszínen végzi. A korai fejlesztés és gondozás keretében a gyermek állapotának, szükségleteinek, valamint a család terhelhetőségének függvényében a fejlesztési feladatok végrehajtásának heti időkeretét a szakértői bizottság állapítja meg. A korai fejlesztésben többféle szakember vesz részt: gyógypedagógus (tiflopedagógus, szomatopedagógus, szurdopedagógus,logopédus, oligofrénpedagógus), pszichológus (szülőcsoportok vezetése, tanácsadás) konduktor.

 

A konduktív pedagógiai ellátás keretében a központi idegrendszeri sérült gyerekek fejlesztése történik.

A tagintézményben tanácsadási tevékenység a nevelési tanácsadás és logopédiai ellátás keretében is történik. Rendszeressége nem meghatározható, az a gyermek életkorától és problémájának jellegétől-súlyosságától függően, a szakember által meghatározottak alapján, heti 1-2 vagy 2-3 hetente egy alkalom.

Intézményes ellátás keretében a tagintézmény – saját ellátási területén – együttműködik a bölcsődei gondozónőkkel, védőnőkkel, gyermek neurológussal, gyermek ortopédiai szakorvossal és a házi gyermekorvossal.

A járási szakértői bizottsági tevékenység

A járási szakértői bizottságban a 3-23 éves korú (nappali tagozatos középiskolai képzés befejezéséig) gyermekek/tanulók teljes körű pszichológiai és gyógypedagógiai vizsgálatát az alábbiak céljából végezzük:

 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása
 • a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása, vagy kizárása (alapvizsgálat/felülvizsgálat).

Iskolaérettségi vizsgálatot az alábbi esetekben lehet kérni:

 • ha a gyermek egyáltalán nem járt óvodába
 • ha járt óvodába, annak eldöntésére, hogy 7 évesen még maradjon-e az óvodában
 • annak eldöntésére, hogy 6 éves kora előtt elkezdje-e az iskolát (ekkor a szülő a kormányhivatalnál kezdeményezi az eljárást)
 • ha a szülő és az óvoda nem ért egyet (akár abban, hogy a gyermek maradjon óvodában, akár abban, hogy kezdje meg az iskolát)
 • ha az óvoda saját tapasztalatai alapján nem tud egyértelműen dönteni az iskolakezdésről.

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítására irányuló kérelem indokai lehetnek:

 • a gyermek fejlődése (mozgás, beszéd, kognitív képességek, szociális képességek terén) a tipikustól eltérő, lassabb ütemű
 • a gyermek bizonyos területeken (mozgás, beszéd, gondolkodás..) kortársaihoz képest alulteljesít
 • a tanuló írás/olvasás/számolás tanulási problémákkal küzd
 • a gyermek/tanuló közösségi beilleszkedése (kortárscsoportjába) nehezített

 

A szakértői vizsgálat a szülő kérelmére, illetve, ha az eljárást nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével indul és az intézmény és a szülő által kitöltött Szakértői vélemény iránti kérelem nyomtatványon kezdeményezhető. Alapvizsgálat kérése esetén (ha a gyermek betöltötte az 5. életévét) a kérelemhez csatolni szükséges a 15/2013. (02.26.) EMMI rendelet 4. számú mellékletét, a családorvos és védőnő által kitöltve.

A fenti dokumentumok beérkezését követően a bizottság meghatározza a vizsgálat időpontját, majd a vizsgálat időpontjáról és helyszínéről a szülőt/gondviselőt írásban értesíti.

A szakértői bizottság hétköznap délelőtt (8 és 13 óra között) vizsgál. Teljes körű vizsgálat esetén (pszichológiai és pedagógiai) a vizsgálat kb. 4-5 órát vesz igénybe. A vizsgálatok befejezésekor, konzultációra, javaslattételre kerül sor, melynek során a szülőt/gondviselőt tájékoztatjuk a vizsgálat eredményéről, megállapításairól, javaslatairól, a szakértői vélemény várható tartalmáról.

Ha a gyermeknél a vizsgálatok alapján felmerül a sajátos nevelési igény gyanúja (pl. diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia, pervazív zavar, aktivitás- és figyelemzavar, intellektuális képességzavar, beszédfogyatékosság, stb.), akkor a gyermek további vizsgálatát javasoljuk és anyagát továbbítjuk a JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságához. Hallás-,  látás-,  mozgásfogyatékosság gyanújának fennállása esetén a vizsgálat  az  országos  szintű szakértői  bizottsági tagintézményeknél folytatódik.

Járási szakértői bizottságunk a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermekek esetében is készíthet szakértői véleményt. Ez a szakértői vélemény a gyermek külön vizsgálata nélkül, szakorvosok (neonatológia, csecsemő és gyermek fül – orr – gégegyógyászat, audiológia, szemész, gyermek-neurológia stb.) által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészíthető.

A nevelési tanácsadás

A nevelési tanácsadásban gyógypedagógiai, pszichológiai, prevenciós, tanácsadói és terápiás ellátás folyik, egyéni és csoportos formában. Segítségnyújtásunk célja a gyermekek érzelmi – akarati életében, tanulási képességeik kibontakoztatásában megjelenő nehézségek leküzdése, a gyermekek erősségeinek feltárása személyiségük fejlődésének elősegítése érdekében. Szakmai meggyőződésünk, hogy hosszú távú, hathatós, pozitív változást a gyermeke életében csak családjuk – szüleik együttműködésével tudunk elindítani, ezért kiemelten fontosnak tartjuk – ebben a feladatellátásban is – a szülők aktív közreműködését. Nevelési tanácsadásban az ellátási területen lakhellyel rendelkező vagy az ellátási területen nevelési – oktatási intézménybe járó 0–18 éves gyermekek és szüleik részesülhetnek.

A logopédiai ellátás

A logopédiai ellátásban főként 3-18 éves korú gyermekek/tanulók szűrését, vizsgálatát és terápiáját végezzük. A 3 év alatti gyermekkel hozzánk forduló szülőket a gyermek beszédfejlődésének segítésére (home-tréning) tanácsadásban részesítjük. Az ellátásba való bekerülés – bizonyos kivételek mellett – önkéntes alapon történik, kiskorú esetében szülői/gondviselői kérésre. A bejelentkezést követően a rendszeres ellátásba kerülés időpontja változó. A súlyos beszédhibás gyermekek felvételét, rendszeres ellátását a legrövidebb időn belül igyekszünk biztosítani, enyhébb problémák esetén a felvételt időszakonkénti tanácsadás, előjegyzésbe vétel előzheti meg. A felvételt nyert gyermekek/tanulók terápiás óráit hetente, órarend szerint tartjuk. Az óvodás gyermekek ellátása jellemzően a délelőtti órákban történik, a délutáni órákat főként iskolás gyermek számára ajánljuk ki. Az egyéni vagy csoportos foglalkozások időtartama a gyermek/ek életkorától, a probléma súlyosságától függően változó, legfeljebb 45 perc. A logopédiai foglalkozásokon való részvétel mellett az otthoni rendszeres gyakorlás kiemelten fontos, ezért a gyermekek minden alkalommal szülővel végzendő gyakorló (házi) feladatot kapnak. A gyermek motiváltsága, a szülő és a logopédus szoros együttműködése a hatékony, sikeres terápia fontos feltétele. A Szolnoki Tagintézmény a logopédiai ellátást Szolnok városában és Szolnok járás településein biztosítja.

Szolgáltatásaink:

 • Beszédindítás – tanácsadás szülőknek kisgyermekük beszédfejlődésének segítésére
 • Beszéd – és nyelvfejlődési elmaradás terápiája
 • Hangképzési problémák/zavarok kezelése
 • Artikulációs zavarok terápiája (pöszeség, nyelvlökéses nyelés)
 • Orrhangzós beszéd terápiája
 • Nyelvi- kommunikációs zavarok (dadogás, hadarás) kezelése
 • Tanulási zavarok kialakulásának (olvasás, írás, helyesírás, számolás) megelőzését szolgáló terápiás foglalkozások tartása
 • Szülőcsoport (a beszédindítás, beszédfejlődés megsegítésére) 1-3 éves gyermeket nevelő szülők számára
 • Beszédészlelést fejlesztő (szülősegítő) csoportos foglalkozások
 • Kulcsár Mihályné-féle mozgásterápia beszédhibás gyermekek számára
 • Beszédalkalmassági vizsgálat felsőoktatási intézménybe jelentkező középiskolás diákok számára
 • Konzultációs lehetőség biztosítása szakembereknek, pedagógusoknak
 • Felsőoktatási intézmények megkeresésére logopédus, nyelv – és beszédfejlesztő pedagógus hallgatók – intézményi együttműködési megállapodás alapján történő – gyakorlatvezetésének végzése.

Gyógytestnevelés

A 2013/2014-es tanévtől a gyógytestnevelés kötelezően előírt szakszolgálati feladat lett. A gyógytestnevelés órát a gyógytestnevelő tanár tartja, lehetőség szerint heti 3 órában, a nevelési-oktatási intézményben. A gyógytestnevelés azokkal a tanulókkal foglalkozik, akiknek kisebb mértékű mozgásszervi és/vagy belgyógyászati elváltozása van, és a testnevelés mellett vagy helyett speciális testmozgásra utaltak. A gyógytestnevelés feladata és célja a tanulók egészségi állapotának helyreállítása, szinten tartása, rehabilitációja, korrigálása, a testi képességek fejlesztése, a mozgásműveltség fejlesztése, a mozgásigény kialakítása.

Az iskolaorvos vagy szakorvos szűrővizsgálata alapján kerülnek a tanulók a gyógytestnevelés valamely kategóriájába:

 • kategória: Könnyített testnevelés óra a testnevelés óra keretén belül
 • kategória: II/A: Testnevelés órán és gyógytestnevelés órán is részt vesz a tanuló
  II/B: Csak a gyógytestnevelés órán vehet részt a tanuló
 • III. kategória:Teljes felmentett

Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás

 Az iskolapszichológiai ellátás feladata a pedagógiai szakszolgálati intézményben a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése, melyet az iskolapszichológusi feladatok koordinátora lát el. Az iskolapszichológiai koordinátor tagintézményünkben Szabó Anita pedagógiai szakpszichológus.

A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásában feladatunk a tehetség felismerése (szűrése, azonosítása), a tehetséges gyermekek személyiségfejlődésének támogatása. A gyermekek szüleinek és pedagógusainak is igény szerint tanácsadási, konzultációs lehetőséget biztosítunk. Tagintézményünk koordinátora, Muszkalay Hedvig rendszeres kapcsolatot tart fenn a megyei tehetséggondozó koordinátorral.