Külső-belső továbbképzés Pályaválasztási munkaközösség

A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pályaorientációs szolgáltatásai

pvt-logo-ovalis2A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, mint pedagógiai szakszolgálati szolgáltatás az 1990-es évek kezdetétől háttérbe szorult hazánkban. A feladat ellátását 2013 szeptemberéig túlnyomórészt a munkaügyi központok szervezeti keretében működő Foglalkozási Információs Tanácsadó irodák, valamint a megyei kereskedelmi és iparkamarák végezték.

A „pályaválasztási tanácsadás” és a „pályaorientáció” olyan fogalmak, melyeknek nincs egységes definíciója, így a tényleges szakmai tevékenységek és szolgáltatások rendszere, tartalma eltérő a különböző intézmények szervezetek esetében.

Magyarországon az 1960-as évektől jellemző, hogy „hiányzik egy felsőbb szintű jogszabály arról, hogy melyik ágazatnak mi a feladata, mi a dolga.” (Dr Szilágyi Klára professzor szóbeli közlése, pályaválasztási szakmai műhelyfoglalkozás, Eger, 2014. 11. 19.)

Megyénkben 2014-ben kezdődött meg az a szakmai egyeztetés, mely a feladatok megosztását hívatott segíteni a pályaorientációval foglalkozó szakmai szervezetek között.

A jelen cikk a pedagógiai szakszolgálati szolgáltatás speciális feladatait, egyedi arculatát mutatja be a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás területén.

A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (székhely: 5000 Szolnok, Aradi utca 20. OM azonosító: 202794) 2013. 09. 01-én alakult intézmény, fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. A szakszolgálat székhelyintézménye látja el a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás szakszolgálati feladatát. Ellátási körzete a megye egészére kiterjed.

Humán erőforrások tekintetében a jogszabály által előírt 3 szakember végzi a tevékenységet: a szakmai teamben 2 pedagógus, pályaorientációs konzulens és 1 pszichológus, pályaorientációs konzulens dolgozik. Szolgáltatásainkat döntően kihelyezett formában, az általános és középiskolákban biztosítjuk előzetes egyeztetés szerint.

Kiknek ajánlott a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadói szolgáltatások igénybe vétele?

Várjuk:

 • az általános iskolásokat (7. és 8. évfolyam diákjai), akik tanácstalanok, érdeklődésük iránya még nem alakult ki, vagy egyéni tanácsadásra, segítségre van szükségük (pl sajátos nevelési igény, pályaalkalmasságot befolyásoló speciális ok miatt),
 • középfokú iskolák tanulóit, akiknél az új tanévtől felvetődik az iskolaváltás igénye, szükségessége,
 • fakultáció-választás előtt álló, tanácsadást kérő középiskolásokat (gimnazistákat),
 • érettségi utáni továbbtanulásra készülő – a középiskola nappali tagozatán tanuló – fiatalokat a 9. – 12. évfolyamig.

Szolgáltatásaink

 • pályaorientációs osztályfőnöki órák, szülői értekezletek: interaktív foglalkozások, melyek célja az információk közvetítése, tudatosítása és a figyelemfelhívás
 • csoportos szűrés általános és középiskolákban: kérdőíves felmérés (papír alapú és online), csoportos visszajelzés értelmezés, elemzés
 • egyéni pályaválasztási tanácsadás általános iskolásoknak (7.-8. évfolyam): érdeklődés, munkamód, képességek, pályaismereti tényezők feltárása beszélgetés, valamint kérdőíves felmérés segítségével, iskolaválasztás ajánlása
 • egyéni tanácsadás középiskolásoknak: jellemzően a fakultációválasztás, iskolaváltás és a felsőfokú továbbtanulás tanácsadói segítése
 • egyéni pályaorientáció (5-6 alkalmas foglalkozások) pszichológus vezetésével, pedagógus közreműködésével: pszichológiai tanácsadással, önismereti kérdőívekkel, tesztekkel és információs tanácsadással való támogatás a pályaválasztási döntéshozatalban
 • csoportos pályaorientációs foglalkozás általános iskolásoknak: az 5-6 alkalmas tematikus foglalkozássorozat játékos formában, a tanulói aktivitásra építve kíséri el a diákokat a pályaorientáció néhány fontos mérföldkövéhez. Módszerei változatosak, tartalmaz csoportos beszélgetést, ötletbörzét, kérdőíves felmérést, a szakmákkal, foglalkozásokkal kapcsolatos kreatív feladatokat, továbbtanulási információs modult (pl. középiskolák típusai, a középfokú beiskolázás főbb tudnivalói, folyamata).
 • egyéni tanácsadás, pályaorientáció különleges helyzetben lévő – sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vagy tartós betegséggel élő- tanulóknak. E szolgáltatás egyéni esetkezelést jelent a szülők és több esetben az iskola (intézményvezető, osztályfőnök, pedagógusok, fejlesztő szakemberek) bevonásával, szakértői vélemény áttekintése (dokumentumelemzés), SNI integrációt vállaló középiskolák körének áttekintése, alkalmassági tényezők közös mérlegelése, pályainformációs tanácsadás, konkrét iskola ajánlása

 

A szakemberek a pályaválasztási döntés meghozatalát többirányú tájékozódás útján, egyénre szabottan igyekeznek ösztönözni. A pedagógus véleményén túl a tanuló és a szülő meghallgatása a pályaválasztási probléma közös feltárására irányul. A célirányos beszélgetés (interjú) során körvonalazódnak az iskolaválasztás előkészítéséhez szükséges lépések.

Indokolt lehet a tanuló képességeinek és egyes személyiségjellemzőinek vizsgálata. Feltárhatók a megértés, figyelem, emlékezet működési jellemzői, a tanulás stílusa és technikái, az érdeklődés irányultsága, a motivációs szint, a társas készségek, az esetleges szorongás (alkati vagy teljesítményszorongás) mértéke.

Mindezek együttes mérlegelése részben alapját képezheti a pályatanácsadásnak. A képzési kínálatra és a foglalkoztatási lehetőségekre vonatkozó tájékoztatás azonban feltétlenül szükséges a döntéshez, az iskolaválasztási ajánláshoz.

Elérhetőségünk: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézmény Pályaválasztási Tanácsadás 5000 Szolnok, Aradi utca 20.
Tel: 56-510-720, Fax: 56-515-261; E-mail: pvt@jnszmpsz.hu

A jelentkezéseket, megkereséseket e-mailben fogadjuk, szolgáltatásainkat előzetes időpont egyeztetés alapján vehetik igénybe az érdeklődők.

A pályaorientáció kutatóprogramja felsőoktatásba készülő tanulók körében

Végezetül szeretnénk említést tenni a megyei pályaválasztási munkacsoport pszichológusának (a cikk szerzője) pályaorientációs kutatóprogramjáról, melynek résztvevői a szolnoki középiskolák diákjai közül kerülnek ki.

A program empirikus jellegű, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás szakmai-módszertani fejlesztésére irányul, a megvalósítás tervezett időciklusa 2015-2020.

A kutatás aktualitását az adja, hogy hazánkban a képzési rendszer a fiatalokat nagyon korán választás („kényszerválasztás”) elé állítja. Elsősorban a tanulmányi eredmény függvényében dől el a középfokú továbbtanulás iránya, alapozódik meg az életpálya- építés. A felsőfokú továbbtanulásra vonatkozó döntést sok fiatal kevésbé megfontoltan, ötletszerűen, hiányos információgyűjtés mentén hozza meg. Náluk a döntéshozatal hátterében kiforratlan pályaelképzelések, a saját képességekre, értékrendre, személyiségre vonatkozó hiányos ismeretek (alacsony önismeret), motiválatlanság vagy éppen szorongás állhatnak.

A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadással foglalkozó szakemberek és az iskolákban dolgozó pedagógusok közös feladata a fiatalok felkészítése, a személyiségükhöz, képességeikhez és érdeklődésükhöz illeszkedő pályaválasztási folyamat komplex, adekvát segítése, kisérése.

A JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat tanácsadóinak szakmai tapasztalatai, valamint a pedagógusok, szülők, szakterületi partner- intézmények jelzései ráirányították figyelmünket a felsőoktatásba jelentkezni kívánó tanulók döntéshozatali bizonytalanságaira.

A tanácskérő serdülők között szubjektíve magas a határozatlan, bizonytalan, konkrét pályaelképzelésekkel és felsőfokú továbbtanulásra vonatkozó információkkal nem vagy csak hiányosan rendelkező fiatalok aránya.

Szakszolgálatunkat rendszeresen keresik fel az ép értelmű, sajátos nevelési igényű tanulók (főként diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia diagnózissal) és szüleik. Ők gyakran arról számolnak be, hogy a tanulási zavar miatt nehézségeik vannak az érettségire történő felkészülésben, illetve a továbbtanulás irányának megválasztásában.

A pályaorientációs kutatóprogram a felsőoktatásba továbbtanulni szándékozó  középiskolásokat segíti, a tanulók önkéntesen jelentkezhetnek a foglalkozásokra, szülői, gondviselői hozzájárulással. A tanácsadó szakember 5-6 alkalmas komplex egyéni pályaorientációt (tanulói interjú, kérdőívek, tesztek felvétele, személyes beszélgetés, tanácsadás) folytat az érdeklődő tanulókkal. A program célja a felsőfokú továbbtanulásra készülő diákok döntéshozatalának segítése, az érdeklődés – képességek – személyiségjellemzők – pályaválasztás összhangjának növelése.

A vizsgálati eredmények összefoglaló elemzése, szintézise a tanulóval közösen – igény szerint a szülő bevonásával történik, személyes megbeszélés keretében.

A program általános, szakmai célja: A „többségi populáció” és az ép értelmű, sajátos nevelési igényű tanulók pályaválasztási döntésben szerepet játszó (azt meghatározó) pszichés tényezőinek – érdeklődés, képességek, attitűdök, személyiségjellemzők- azonosítása, összehasonlító elemzése. A kutatási eredmények felhasználásával a felsőfokú továbbtanulásra vonatkozó pályaorientációs módszertani segédanyag készül pedagógusok számára.

Nánásiné dr Horváth Edit
pszichológus, pályaorientációs konzulens
kutatótanár