Beszámolók Pályázataink

Beszámoló az NTP-EFP-14-0072 „Alulteljesítő tehetségesek középiskolai továbbtanulásának segítése” pályázat megvalósításáról

BESZÁMOLÓ

NTP-EFP-14-0072
„Alulteljesítő tehetségesek középiskolai
továbbtanulásának segítése”
pályázat megvalósításáról

11

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézménye sikeres tehetséggondozó pályázat keretében biztosított lehetőséget 4 tanuló számára, komplex középiskolai továbbtanulásra felkészítő programban való részvételre. A pályázati kiírás szerint, olyan tehetséges gyermekek kerülhettek be a projektbe, akik iskolai tanulmányaikban felzárkóztatásra szorulnak.
A tehetséggondozó programba történő beválogatás az intézmény továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadói tevékenységére épülve történt.
A beválogatás menetének összefoglalása:
– tanulói és szülői interjú
– tanulói érdeklődés, képesség- és attitűdvizsgálatok
– személyiségvizsgálat
A bekerülés szempontjai:
– átlag feletti intellektuális képességek
– képességekhez viszonyított gyenge iskolai teljesítmény
– tanulási szokások, emlékezet és figyelmi működés problémái
– érzelmi és/vagy magatartási problémák (szorongás, beilleszkedési nehézségek, nonkonform viselkedés)
A tanulók 30 órás foglalkozásokon vettek részt.
A foglalkozásokat Nánásiné dr. Horváth Edit: pszichológus, pályaorientációs tanácsadó; Zsidóné Kádár Terézia: szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus, tehetségfejlesztő tanár; és Nádudvariné Papp Irén: szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus, módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban tartották.
A foglalkozások három tehetségterületre terjedtek ki.
A tanulási stratégiák fejlesztésére 8 órában került sor, melyet Nádudvariné Papp Irén tartott. A foglalkozások célja az volt, hogy a tanulók felfedezzék, hogy bár a tanulási erőfeszítés nehéz és fárasztó, vannak olyan technikák, amelyek segítségével könnyebben elsajátítják a tudnivalókat. Kiemelt terület volt az olvasási készség fejlesztése. Ez a készség fejleszthető, és erre mindenkinek, még a jó olvasónak is szüksége van. Az olvasás komplex készség. Fejlesztése során a vizuális és motorikus képességeket, valamint a mentális tényezőket egyaránt fejleszteni kell. A szegényes szókinccsel nemcsak az új ismeretek szerzése ütközik nagyobb nehézségbe, hanem az is nehezünkre esik, hogy szabatosan fejezzük ki magunkat. Mivel az olvasás hatékonyságát rontja, ha szegényes szókinccsel olvasunk, ezért a szókincsfejlesztés az olvasási készség fejlesztésének fontos része.
A figyelem minden szempontból kiemelt szerephez jut a tanulásban. Valamennyi aspektusa – terjedelme, minősége, felébreszthetősége, megtarthatósága, fókuszálása – fejlesztést igényel. Egy ideig a figyelem fenntartható, ha a fárasztó aktivizálás helyett a játékos feladatok, a strukturált, változatos, érdekes programok a spontán figyelmet segítenek fenntartani. Gyakran már akkor is jó eredményről beszélhetünk, ha elértük, hogy a tanuló mintegy tízpercnyi, jó minőségű figyelemmel követi a tanulási folyamatot, aktívan részt vesz a munkában. Ezzel a céllal építettük be a programba a figyelemfejlesztő órákat.
A foglalkozásokon a tanulók megismerkedhettek a gondolattérkép készítésével. Ez egy olyan segédeszköz, amely hatékonyabbá teszi a tanulást, mert az olvasott anyag feldolgozását és megjegyzését segíti elő. Sokkal hatékonyabban tudunk tanulni, ha egyben látjuk a legfontosabb információkat, összefüggéseket. „A gondolattérkép egy témával kapcsolatos gondolati tartalmakat grafikus eszközökkel jeleníti meg. Ez lehetőséget ad a tartalmi elemek lényegének kiemelésére, rendszerezésére, és ezáltal hozzásegít a tartalmi egység egészének és részleteinek, elemei kapcsolatának a megértéséhez. Emellett kiemelendő értéke, hogy átláthatósága és rugalmassága folytán más, új helyzetekben is felhasználható, hiszen csak néhány elemének vagy a struktúrájának a megváltoztatásával a dolgok új képet mutatnak.” (Gyarmathy Éva)
A program kiemelt része az interperszonális tehetségterület fejlesztésére irányult. Ezen belül sor került a tanulók kommunikációs kompetenciájának fejlesztésére 10 órában, melyet Zsidóné Kádár Terézia tartott, valamint 12 órában önismereti foglalkozásokon vehettek részt Nánásiné dr. Horváth Edit vezetésével.
A kommunikációs kompetencia a társakkal való kapcsolatfelvétel során használt készségek összefoglaló kategóriája. A kapcsolatfelvétel verbális és nem verbális eszközeit, a kontaktusok irányításának és a kapcsolatok fejlesztésének, hosszabb távon történő fenntartásának készségeit egyaránt magában foglalja. A jó kommunikációs képességgel rendelkező diák képes megszólítani társait, reagál a válaszokra. Képes az értő figyelem jeleinek olvasására, sugárzására. A foglalkozások során a gyerekek ennek a képességnek a fejlesztéséhez kaptak segítséget.
A sikeres pályaválasztás alapja a megfelelő önismeret. Bizonyos ismeretekkel minden gyerek rendelkezik önmagáról. A reális én-kép kialakítására azonban nem mindenki képes a 8. osztályig. Ezért fontos feladat az önismeret fejlesztése. Hiszen az önismeret segít abban, hogy olyan pályát találjon a tanuló, amely hosszú távon sikerhez és elégedettséghez vezet azáltal, hogy a választott pálya érdeklődési területének megfelel, képességeit tevékenysége során kamatoztatni tudja, értékeivel és munkamódjával összhangban van.
Az élet minden területén adódhatnak konfliktushelyzetek, például iskolában, családi, baráti kapcsolatokban, amikor különböző érdekek, értékek, vélemények, vágyak, érzelmek ütköznek. Ezért kapott helyet a programban konfliktushelyzetek megvitatására, feldolgozására szolgáló tréning.
A foglalkozásokon a tanulók önmagukról, olyan tulajdonságaikról, képességeikről szereztek tudomást, amelyekről előtte nem tudtak. Önismeretük jelentős mértékben fejlődött. A projekt megvalósítása során a tanulók önmagukról alkotott képe, saját személyiségük és társaik megismerésére; kommunikációs készségük és kapcsolataik karbantartása; ismereteik, hatékony tanulási stratégiájuk gazdagítása került előtérbe.
Reméljük, hogy a gyerekek beépítik a mindennapi iskolai munkájukba a tanult ismereteket, javítva ezzel eddig elért eredményeiket.

Tehetség-fórum (szakmai nap)
A tehetségfejlesztő program keretében 2015. 06. 18-án intézményünk Tehetség-fórumot (szakmai nap) szervezett, ahová meghívást kaptak a szolnoki tankerület általános és középiskoláinak pedagógusai, pályaválasztási felelősei.
A rendezvényen 23 pedagógus (20 fő általános iskolai tanár, 3 fő középiskolai tanár) vett részt. A plenáris program keretében a meghívottak rövid, gondolatébresztő előadásokat hallottak a pályaorientáció aktuális kérdéseiről, az alulteljesítő tehetséges tanulók felismeréséről, valamint a pedagógiai és pszichológiai segítségnyújtás lehetőségeiről. Az interaktív előadásokat a program megvalósításában közreműködő szakemberek tartották.
Ezt követően 3 csoportban zajlott a tehetséggondozó programban részt vevő diákok bemutatkozása, valamint a kialakított jó gyakorlatok megosztása, módszertani börze-jelleggel.
A résztvevő pedagógusok a szakmai programot hasznos, követendő kezdeményezésként minősítették. Többen jelezték, hogy a jövőben szívesen kipróbálnák, alkalmaznák a megismert fejlesztő-foglalkozási tematikát, gyakorlatokat.

Nánásiné dr. Horváth Edit
Nádudvariné Papp Irén
Zsidóné Kádár Terézia