Szabó Ildikó

szakvizsgázott pedagógus, oligofrénpedagógia – pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, Megyei Szakértői Bizottság vezető

Ungi Marianna

szakvizsgázott gyógypedagógus, oligofrénpedagógia – tiflopedagógia  szakos gyógypedagógiai tanár

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságánál dolgozom gyógypedagógusként 2002. április 1. óta. Ezt megelőzően az oligofrén-tiflopedagógia szakos gyógypedagógiai tanári oklevél megszerzése után Monoron dolgoztam gyógypedagógiai tanárként. Majd 2001-ben Szolnokra költözésem után, alig félévet töltöttem el a Liget Úti Általános Iskola foglalkoztató tagozatán, amikor lehetőséget kaptam arra, hogy a Szakértői Bizottságban helyezkedhessek el, azóta itt dolgozom. Közben elvégeztem posztgraduális egyetemi képzés keretében a mentálhigiénés szakembereket képző szakot, melyhez kapcsolódóan pedagógus szakvizsgát is szereztem.
A szakértői bizottságban feladatom a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók diagnosztizálása, ezután pedig meghatározzuk a különleges bánásmód formáját, a korrekció szükségességét, az iskoláztatási esélyeket és kijelöljük az ellátó intézményt. Ezután vizsgálatvezetőként szóban, majd írásban tájékoztatjuk a szülőket a vizsgálat eredményéről, a fellebbezés lehetőségéről és módjáról.
A szakértői munkám mellett, integráló gyógypedagógusként, illetve utazótanárként is több területen dolgoztam, a szakomnak megfelelően láttam el gyerekeket, tanulókat. Életkor és a sajátos nevelési igény típusa szerint elosztva is igen széles skálán mozgott/mozog a rehabilitációs munkám.
A mentálhigiénés szakember képzés során megszerzett kompetenciáimmal részese lehettem a szociális munkások képzésének főiskolai szinten, ahol a szakmai készségfejlesztés tantárgyat tanítottam három éven keresztül, valamint a bölcsődei gondozó képzésen is hasonló témájú tantárgyat oktattam. A felnőttképzésben szerzett tapasztalataimat hasznosíthattam a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrációjáról szervezett képzés során az ország több területén. Tevékenységem néhány évig kiterjedt a szociális szférára is, itt hátrányos helyzetű tanulók iskolai felzárkóztató foglalkoztatásában működtem közre tanórán kívüli foglalkozások szervezésével, és a hajléktalan ellátásban is tevékenykedtem, mint a tanulási kompetenciák fejlesztésére szervezett foglalkozások tanára.

Kátainé Darók Bernadett

pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus, szakértői bizottság vezető szakmai helyettese

1998 augusztusától a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Nevelési Tanácsadóban pedagógus munkakörben kezdtem dolgozni. 2013 szeptemberétől dolgozom a Megyei Szakértői Bizottságban gyógypedagógusként. Az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán szereztem meg pedagógus szakvizsgámat, korrektív és preventív pedagógiai pszichológia szakirányon. Több akkreditált tanfolyamot végeztem, melyekről szerzett ismereteimet a szakmai munkámba beépítek.

Adamecz Judit

szakvizsgázott gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár (GYED)

Általános és középiskolai tanulmányaimat Szolnokon végeztem. 2000-ben beiratkoztam Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola matematika-technika szakára. 2006-os diplomaszerzésemet követően gyógypedagógia, azon belül értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon tanári végzettséget szereztem a Szegedi Tudományegyetemen. A mesterképzést a prágai Jan Amos Komensky University speciális pedagógusaként abszolváltam. Időközben munkámhoz elengedhetetlenné vált a pedagógus szakvizsga megszerzése, amelyet Nyelv- és beszédfejlesztő szakhoz kapcsolódva szereztem meg. Tanulmányaimat kiegészítettem a Meixner Alapítvány Meixner Ildikó által kidolgozott diszlexia és diszgráfia prevenciós és reedukációs módszerének elsajátításával, valamint megismerkedtem a Halmozottan sérült, mozgáskorlátozott és beszédképtelen személyek kommunikációs képességeinek és lehetőségeinek komplex vizsgálatával foglalkozó eljárással.

Munkahelyi tapasztalatot szereztem a Szegedi Egyetem Gyógypedagógus-képző Intézetében gyakorlati oktatóként és gyakorlatvezetőként, majd egy pályázat keretében gyógypedagógusként, megvalósítva a kéttanítós modellben való együttműködést. Ezt követően utazó gyógypedagógusként habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokat tartottam óvodákban, általános- és középiskolákban. 2015-től szakértői tevékenységet végzek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságában.

Balogh Boglárka

pszichológus 

A Debreceni Egyetemen szereztem pszichológusi diplomámat tanácsadás- és iskolapszichológia szakirányon. 2019 januárjában kezdtem el dolgozni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál, ahol eleinte két különböző helyen kapcsolódtam be a feladatellátásba. Heti két napon a Megyei Szakértői Bizottságnál vettem részt a szakértői bizottsági tevékenységben, heti három napon a Szolnoki Tagintézményben végeztem nevelési tanácsadást. 2020 szeptembere óta már teljes állásban a Megyei Szakértői Bizottság csapatát erősítem, ahol team-munkában végezzük a sajátos nevelési igényű tanulók és gyermekek diagnosztizálását, felülvizsgálatát.

Nagy Anikó

tanácsadó szakpszichológus (GYED)

A pszichológia szakot a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végeztem. Tanácsadó szakpszichológus képesítést az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szereztem 2014-ben. Szakmai ismereteimet tanfolyamok segítségével is bővítem. Az iskolapszichológia és a gyermekvédelmi szakellátás területein gyűjtöttem munkatapasztalatot. 2017 óta dolgozom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságában pszichológusként.

Mihályiné Simon Rita

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak és autizmus spektrumzavarok pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár

Az első pedagógusi diplomámat 1998-ban szereztem Szarvason a Körös Főiskola Brunszvik Teréz Óvóképző Intézetében. A főiskola elvégzése után szinte azonnal munkát kaptam a Szolnok Városi Óvodáknál, ahol 16 évet töltöttem. Ez idő alatt lehetőségem adódott az ELTE Tanító és Óvóképző Főiskolai Kar fejlesztő pedagógia szakirányán szakdiplomát, majd a hozzá tartozó szakvizsgát szerezni. 2006-ban jelentkeztem a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Karának tanulásban akadályozottak pedagógiája szakára, ahonnan két és fél év után tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanárként kerültem ki az iskolapadból. 2011-ben beiratkoztam az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán autizmus spektrumzavarok pedagógiája szakirányra, amelyet 2013 januárjában fejeztem be. 2014 szeptember 1-e óta vagyok a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság munkatársa. Gyógypedagógusként feladatom a hozzánk érkező gyermekek/tanulók szakértői vizsgálata, sajátos nevelési igényüknek megállapítása, felülvizsgálata.

Molnár Edit

pszichológus

Tanulmányaimat a Debreceni Egyetem pszichológia szakán végeztem, interperszonális és interkulturális specializációval. 2022 áprilisa óta dolgozom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságában pszichológusként, ahol gyermekek/tanulók pszichológiai vizsgálatát végzem. Ezt megelőzően 20 évig a gyermekvédelem területén segítettem abban, hogy a gyermekek minden szükséges segítséget megkaphassanak fejlődésükhöz. Hiszek abban, hogy a hozzánk forduló gyerekek a megfelelő segítség, fejlesztés megadása mellett sikeresebbek és boldogabbak lehetnek az életben.

Sáros Anett

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon

Főiskolai tanulmányaimat 2004-ben a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán végeztem óvodapedagógus-tanító szakon. Munkahelyi tapasztalatot a Liget Úti Általános Iskolában szereztem, amely meghatározta későbbi továbbtanulásom irányát. 2011-ben szereztem meg gyógypedagógusi diplomámat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Karán, tanulásban akadályozottak szakirányon. Munkahelyi tapasztalataimat a Liget Úti Általános Iskolában gazdagítottam tovább, ahol osztályfőnökként, utazó gyógypedagógusként tevékenykedtem. 2020. január 1-je óta dolgozom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságában, ahol sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók diagnosztizálásában veszek részt.

Biróné Várhalmi Zsuzsanna

gyógypedagógiai asszisztens

2001 január 15-e óta vagyok a Pedagógiai Szakszolgálat dolgozója. Kezdetben ügyviteli feladatokat láttam el, munkakörömhöz tartozott az ügyfelek fogadása, tájékoztatása, nyilvántartó rendszerek kezelése. Jelenleg gyógypedagógiai asszisztensként feladatom a vizsgálatra érkező gyermekek fogadása, felügyelete, valamint a nyilvántartó rendszerek kezelése és egyéb adminisztrációs feladatok

Grenerczy Gyuláné

ügyviteli alkalmazott

2000 októberében kezdtem dolgozni a Megyei Pedagógiai Intézet titkárságán, mint intézeti titkár, majd 2005 augusztusától a mai napig, a Megyei Szakértői Bizottságban dolgozom, ügyviteli alkalmazottként. A bizottságban már több adminisztrációs területen is tevékenykedtem, jelenleg fő feladatom a bizottsági adminisztráció készítése, ügyfelek telefonos, illetve személyesen történő tájékoztatása.

Bózsó Anikó

szakszolgálati titkár

2020. február 20-án kezdtem el dolgozni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephelyén, mint szakszolgálati titkár, majd 2020. november 9-én kerültem a Megyei Szakértői Bizottsághoz, szintén szakszolgálati titkár beosztásba. A bizottságban adminisztrációs területen dolgozom, elsősorban a szakértői vélemények gépelése, postázás, továbbá ügyfelek telefonos és személyes úton történő tájékoztatása a feladatom.

Balázs Borbála

szakszolgálati titkár

Gimnáziumi érettségi vizsgámat 1985-ben végeztem. 1985 augusztus 5-én a Magyar Postánál kezdtem dolgozni, postai küldemények felvétele volt a feladatom. 1986-ban a Posta Távírdára kerültem, a táviratok felvétele, továbbítása volt a feladatom. 1987 június 5-től a MATÁV Ügyfélszolgálati Irodában ügyintézői munkakörben tevékenykedtem 2000 szeptemberig.
2000 szeptember 12-én kezdtem dolgozni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságban, mint ügyviteli alkalmazott. A Szakértői Bizottságban a szakértői véleményeket gépeltem, valamint az ügyviteli feladatokat láttam el.
2015 február 23-a óta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Főigazgatóság, mint szakszolgálati titkár dolgozom.