Munkatársaink

Ungi Marianna

szakvizsgázott gyógypedagógus, oligofrénpedagógia – tiflopedagógia  szakos gyógypedagógiai tanár, Megyei Szakértői Bizottság – vezető

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságánál dolgozom gyógypedagógusként 2002. április 1. óta. Ezt megelőzően az oligofrén-tiflopedagógia szakos gyógypedagógiai tanári oklevél megszerzése után Monoron dolgoztam gyógypedagógiai tanárként. Majd 2001-ben Szolnokra költözésem után, alig félévet töltöttem el a Liget Úti Általános Iskola foglalkoztató tagozatán, amikor lehetőséget kaptam arra, hogy a Szakértői Bizottságban helyezkedhessek el, azóta itt dolgozom. Közben elvégeztem posztgraduális egyetemi képzés keretében a mentálhigiénés szakembereket képző szakot, melyhez kapcsolódóan pedagógus szakvizsgát is szereztem.
A szakértői bizottságban feladatom a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók diagnosztizálása, ezután pedig meghatározzuk a különleges bánásmód formáját, a korrekció szükségességét, az iskoláztatási esélyeket és kijelöljük az ellátó intézményt. Ezután vizsgálatvezetőként szóban, majd írásban tájékoztatjuk a szülőket a vizsgálat eredményéről, a fellebbezés lehetőségéről és módjáról.
A szakértői munkám mellett, integráló gyógypedagógusként, illetve utazótanárként is több területen dolgoztam, a szakomnak megfelelően láttam el gyerekeket, tanulókat. Életkor és a sajátos nevelési igény típusa szerint elosztva is igen széles skálán mozgott/mozog a rehabilitációs munkám.
A mentálhigiénés szakember képzés során megszerzett kompetenciáimmal részese lehettem a szociális munkások képzésének főiskolai szinten, ahol a szakmai készségfejlesztés tantárgyat tanítottam három éven keresztül, valamint a bölcsődei gondozó képzésen is hasonló témájú tantárgyat oktattam. A felnőttképzésben szerzett tapasztalataimat hasznosíthattam a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrációjáról szervezett képzés során az ország több területén. Tevékenységem néhány évig kiterjedt a szociális szférára is, itt hátrányos helyzetű tanulók iskolai felzárkóztató foglalkoztatásában működtem közre tanórán kívüli foglalkozások szervezésével, és a hajléktalan ellátásban is tevékenykedtem, mint a tanulási kompetenciák fejlesztésére szervezett foglalkozások tanára.

Kátainé Darók Bernadett

pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus, szakértői bizottság vezető szakmai helyettese

1998 augusztusától a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Nevelési Tanácsadóban pedagógus munkakörben kezdtem dolgozni. 2013 szeptemberétől dolgozom a Megyei Szakértői Bizottságban gyógypedagógusként. Az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán szereztem meg pedagógus szakvizsgámat, korrektív és preventív pedagógiai pszichológia szakirányon. Több akkreditált tanfolyamot végeztem, melyekről szerzett ismereteimet a szakmai munkámba beépítek.

Adamecz Judit

szakvizsgázott gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár (GYED)

Általános és középiskolai tanulmányaimat Szolnokon végeztem. 2000-ben beiratkoztam Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola matematika-technika szakára. 2006-os diplomaszerzésemet követően gyógypedagógia, azon belül értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon tanári végzettséget szereztem a Szegedi Tudományegyetemen. A mesterképzést a prágai Jan Amos Komensky University speciális pedagógusaként abszolváltam. Időközben munkámhoz elengedhetetlenné vált a pedagógus szakvizsga megszerzése, amelyet Nyelv- és beszédfejlesztő szakhoz kapcsolódva szereztem meg. Tanulmányaimat kiegészítettem a Meixner Alapítvány Meixner Ildikó által kidolgozott diszlexia és diszgráfia prevenciós és reedukációs módszerének elsajátításával, valamint megismerkedtem a Halmozottan sérült, mozgáskorlátozott és beszédképtelen személyek kommunikációs képességeinek és lehetőségeinek komplex vizsgálatával foglalkozó eljárással.

Munkahelyi tapasztalatot szereztem a Szegedi Egyetem Gyógypedagógus-képző Intézetében gyakorlati oktatóként és gyakorlatvezetőként, majd egy pályázat keretében gyógypedagógusként, megvalósítva a kéttanítós modellben való együttműködést. Ezt követően utazó gyógypedagógusként habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokat tartottam óvodákban, általános- és középiskolákban. 2015-től szakértői tevékenységet végzek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságában.

Balogh Boglárka

pszichológus 

A Debreceni Egyetemen szereztem pszichológusi diplomámat tanácsadás- és iskolapszichológia szakirányon. 2019 januárjában kezdtem el dolgozni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál, ahol eleinte két különböző helyen kapcsolódtam be a feladatellátásba. Heti két napon a Megyei Szakértői Bizottságnál vettem részt a szakértői bizottsági tevékenységben, heti három napon a Szolnoki Tagintézményben végeztem nevelési tanácsadást. 2020 szeptembere óta már teljes állásban a Megyei Szakértői Bizottság csapatát erősítem, ahol team-munkában végezzük a sajátos nevelési igényű tanulók és gyermekek diagnosztizálását, felülvizsgálatát.

Dóró Anita

viselkedéselemző

Viselkedéselemzői végzettségemet a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Karán szereztem 2020 nyarán. Előzetes tanulmányaimat tekintve, pedagógiai és családsegítő munkatárs, valamint gyermekpszichológiai konzulensi tanulmányaimat 2017.-ben Budapesten végeztem. Érdeklődésem a segítségnyújtás iránt már gyermekkoromban megmutatkozott számos területen. Tanulmányaim mellett rendszeresen vettem részt önkéntes munkákban, mint például önkéntes ápoló, gyermekfelvigyázó, segédkorrepetáló és idősotthoni foglalkoztató. Jelenleg, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar, Pszichológia mesterképzés hallgatója vagyok.

Nagy Anikó

tanácsadó szakpszichológus (GYED)

A pszichológia szakot a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végeztem. Tanácsadó szakpszichológus képesítést az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szereztem 2014-ben. Szakmai ismereteimet tanfolyamok segítségével is bővítem. Az iskolapszichológia és a gyermekvédelmi szakellátás területein gyűjtöttem munkatapasztalatot. 2017 óta dolgozom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságában pszichológusként.

Mihályiné Simon Rita

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak és autizmus spektrumzavarok pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár

Az első pedagógusi diplomámat 1998-ban szereztem Szarvason a Körös Főiskola Brunszvik Teréz Óvóképző Intézetében. A főiskola elvégzése után szinte azonnal munkát kaptam a Szolnok Városi Óvodáknál, ahol 16 évet töltöttem. Ez idő alatt lehetőségem adódott az ELTE Tanító és Óvóképző Főiskolai Kar fejlesztő pedagógia szakirányán szakdiplomát, majd a hozzá tartozó szakvizsgát szerezni. 2006-ban jelentkeztem a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Karának tanulásban akadályozottak pedagógiája szakára, ahonnan két és fél év után tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanárként kerültem ki az iskolapadból. 2011-ben beiratkoztam az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán autizmus spektrumzavarok pedagógiája szakirányra, amelyet 2013 januárjában fejeztem be. 2014 szeptember 1-e óta vagyok a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság munkatársa. Gyógypedagógusként feladatom a hozzánk érkező gyermekek/tanulók szakértői vizsgálata, sajátos nevelési igényüknek megállapítása, felülvizsgálata.

Molnár Edit

pszichológus

Tanulmányaimat a Debreceni Egyetem pszichológia szakán végeztem, interperszonális és interkulturális specializációval. 2022 áprilisa óta dolgozom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságában pszichológusként, ahol gyermekek/tanulók pszichológiai vizsgálatát végzem. Ezt megelőzően 20 évig a gyermekvédelem területén segítettem abban, hogy a gyermekek minden szükséges segítséget megkaphassanak fejlődésükhöz. Hiszek abban, hogy a hozzánk forduló gyerekek a megfelelő segítség, fejlesztés megadása mellett sikeresebbek és boldogabbak lehetnek az életben.

Sáros Anett

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon

Főiskolai tanulmányaimat 2004-ben a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán végeztem óvodapedagógus-tanító szakon. Munkahelyi tapasztalatot a Liget Úti Általános Iskolában szereztem, amely meghatározta későbbi továbbtanulásom irányát. 2011-ben szereztem meg gyógypedagógusi diplomámat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Karán, tanulásban akadályozottak szakirányon. Munkahelyi tapasztalataimat a Liget Úti Általános Iskolában gazdagítottam tovább, ahol osztályfőnökként, utazó gyógypedagógusként tevékenykedtem. 2020. január 1-je óta dolgozom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságában, ahol sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók diagnosztizálásában veszek részt.

Szilágyi Teodóra

logopédus (GYED)

Biróné Várhalmi Zsuzsanna

gyógypedagógiai asszisztens

2001 január 15-e óta vagyok a Pedagógiai Szakszolgálat dolgozója. Kezdetben ügyviteli feladatokat láttam el, munkakörömhöz tartozott az ügyfelek fogadása, tájékoztatása, nyilvántartó rendszerek kezelése. Jelenleg gyógypedagógiai asszisztensként feladatom a vizsgálatra érkező gyermekek fogadása, felügyelete, valamint a nyilvántartó rendszerek kezelése és egyéb adminisztrációs feladatok

Grenerczy Gyuláné

ügyviteli alkalmazott

2000 októberében kezdtem dolgozni a Megyei Pedagógiai Intézet titkárságán, mint intézeti titkár, majd 2005 augusztusától a mai napig, a Megyei Szakértői Bizottságban dolgozom, ügyviteli alkalmazottként. A bizottságban már több adminisztrációs területen is tevékenykedtem, jelenleg fő feladatom a bizottsági adminisztráció készítése, ügyfelek telefonos, illetve személyesen történő tájékoztatása.

Bózsó Anikó

szakszolgálati titkár

2020. február 20-án kezdtem el dolgozni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephelyén, mint szakszolgálati titkár, majd 2020. november 9-én kerültem a Megyei Szakértői Bizottsághoz, szintén szakszolgálati titkár beosztásba. A bizottságban adminisztrációs területen dolgozom, elsősorban a szakértői vélemények gépelése, postázás, továbbá ügyfelek telefonos és személyes úton történő tájékoztatása a feladatom.