Beszámolók SZB Munkaközösség Uncategorized

Emlékeztető a Szakértői bizottsági tevékenységet folytató munkaközösség 2019. február 21-én megtartott találkozójáról

I. A munkaközösség soron következő találkozóján kiemelt feladatunk volt az intézményi önértékeléshez kacsolódó intézkedési tervben foglalt a kliensek állapotában – a beavatkozás eredményeképpen – beálló változások értékelésének egységesítésére vonatkozó fejlesztési törekvés a szakértői bizottsági tevékenység területére adaptálva. A munkaközösség feladata, hogy a munkaközösség-vezető irányításával dolgozza ki a beavatkozás eredményességét mérő eszközöket a szakértői bizottsági tevékenységre vonatkozóan.

A munkaközösség tagjai ehhez kapcsolódóan áttekintették a:

  • Szakértői bizottsági tevékenység protokollját (3. fejezet: A szakértői bizottsági tevékenység célcsoportja, 9. fejezet: A szakértői bizottsági szakmai munka minőségének ellenőrzése).
  • Önértékelési kézikönyvben az intézményi önértékelés ellenőrzés, értékelés és korrekció pedagógiai folyamataihoz kapcsolódó szempontokat.
  • Önértékelési kézikönyvben a pedagógus önértékeléshez kapcsolódó indikátorok közül az ellenőrzésre, értékelésre és korrekcióra vonatkozó önértékelési szempontokat és elvárásokat (mely érinti az 1. területet, 2. területet, 4. területet, 6. területet).

Mindezek témához kapcsolódó kivonatát a munkaközösség-vezető előre elkészítette, s előzetesen megküldte a munkaközösség tagjainak áttekintésre.

A fentiek tükrében a munkaközösség a szakértői bizottsági tevékenység területére adaptálva a beavatkozás eredményességének mérését, két területre kiterjedően dolgozta ki mérési javaslatait.

  1. Elsődleges célcsoportunk a szülők, akik véleményének/elégedettségének megismerésével kívánjuk feltérképezni a szakértői bizottsági munka hatékony működését. Ehhez kapcsolódóan a munkaközösség „Szülői kérdőív”-et dolgozott ki, melyben 7 állításra irányulva kell a szülőnek egy ötfokú skála segítségével jelölnie véleményét.
  2. A másik terület két szempontot vesz figyelembe, mely „a szakértői bizottsági munka szakmai minőségét meghatározó tényezők” körébe tartozó szakértői bizottsági szolgáltatáshoz kapcsolódik.
  • mért időszakban a fellebbezések száma
  • a szakértői vélemények határidőre történő elkészülése (15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről „17.§ (5) A szakértői véleményt, az e bekezdésben foglalt kivétellel – a vizsgálat lezárását követő huszonegy napon belül – kézbesíteni kell a szülőnek.”)

A munkaközösség áttekintette és megbeszélte az eredményesség méréséhez kapcsolódó feladatokat, időtervet készített, a felelős személyeket kijelölte, és a szükséges erőforrásokat meghatározta. Elkészítette az egyik pillért képező „Szülői kérdőív”-et is.

II. A találkozó második felében a felmerülő kérdéseket beszéltük meg. Újból szóba került a BTMN diagnózissal rendelkező tanulók tantárgyi/tantárgyrészi mentesítésére vonatkozó javaslat átbeszélése az egységes eljárás egységes alkalmazása érdekében. Ennek értelmében azok a BTMN diagnózissal rendelkező tanulók, akik 2018. augusztus 31-ig részesültek tantárgyi vagy tantárgyrészi mentesítésben, azok továbbra is megkaphatják a már leírtak szerint, ennek köre szűkíthető, de tovább nem bővíthető. Akiknek pedig eddig nem volt mentesítése, azok a továbbiakban tantárgyrészi, tantárgyi mentesítésben már nem részesülhetnek, azonban az egyéni differenciálási lehetőségek továbbra is megadhatók (úgymint: segédeszköz használata, hosszabb felkészülési idő, írásbeli helyett szóbeli vizsga, ill. fordítva, fejlesztő foglalkoztatás). Azok a tanulók, akik SNI diagnózissal rendelkeztek, s volt mentesítésük, de felülvizsgálat alkalmával BTMN diagnózist kaptak, a mentesítésük tovább vihető.

A fejlesztő foglalkozás óraszámára vonatkozó javaslattételre irányuló állásfoglalást a soron következő munkaközösségi találkozón beszéljük meg. A BTMN diagnózissal rendelkező tanulók kötelező felülvizsgálata alapvizsgálat után 1 év múlva, felülvizsgálat esetében 3 év múlva esedékes. Ettől eltérően soron kívüli felülvizsgálatot indokolt esetben a vizsgáló szakember megjelölhet (pl. 2 év múlva a 3 helyett).

III. Utolsó megbeszélési pontunk a szakértői bizottsági tevékenységet támogató vizsgálati feladatlap-gyűjtemény korrekciós javaslataira irányult. A munkaközösség által összegyűjtött feladatlapok minősége több esetben igen rossz volt, ezért közös megegyezéssel, minden kolléga adott számú vizsgálólapot felújít, s azt szkennelve, vagy elektronikus formában megküldi a munkaközösség-vezetőnek. Az újonnan elkészülő feladatlapok egységes fejlécet kapnak, melynek mintáját a kollégák elektronikus formában meg fogják kapni, felhasználásra.

A találkozó végén a kollégák elégedettségi kérdőívet töltöttek ki a Szakértői bizottsági tevékenységet folytató munkaközösség megtartott foglalkozásához kapcsolódóan. A kitöltött kérdőívek a Székhelyintézmény titkárságán kerültek leadásra.

A találkozón összesen 15 fő vett részt, egy delegált és egy vendég taggal.  A munkaközösség soron következő találkozója közös megegyezéssel a skyp-os találkozó helyett személyes, kontakt találkozás formájában a megszokott helyen és időben fog megvalósulni, 2019. május 23-án.

Szolnok, 2019. február 25.

Lázárné Barna Andrea
munkaközösség-vezető